1

26 Απριλίου 1924: Μια μεγάλη εορτή ανθεστηρίων εις τον κήπον της Εδέμ…(φωτό)

ΠΗΓΗ: www.tharrosnews.gr

Την παραμονήν της Πρωτομαγιάς εις τον κήπον της Εδέμ η Φιλαρμονική Εταιρεία Καλαμών δίδει μίαν μεγάλην εορτήν ανθεστηρίων προς ενίσχυσιν του ταμείου της. Κατόπιν συσκέψεως κατηρτίσθη από ημερών πολυμελής οργανωτική επιτροπή ήτις εργάζεται κατά τοιούτον τρόπον, ώστε υπόσχεται εις τους συμπολίτας να παρουσιάση εις τον Kήπον της Εδέμ την εορτήν των ανθέων καθ’ ον τρόπον ακριβώς γίνεται εις την Ευρώπην.

Θα είναι πλην τούτου τόσα τα θέματα εις τον κήπον, ώστε όλοι να είναι με την εντύπωσιν ότι περνούν ώρας εις έναν κόσμον πλήρη φαντασμαγοριών, με μανδολινάτες, κονσέρτα, άνθη, χαράν, χορούς, τραγούδια, παρέλασιν αρμάτων και εμφάνισιν ακόμη των κρεμαστών κήπων της Βαβυλώνος, οίτινες θα παρουσιάσουν ένα θέαμα, θαύμα κομψότητος και χάριτος. Η οργανωτική επιτροπή διαιρεθείσα εις υποεπιτροπάς, προχωρεί εις το έργον της, ώστε τίποτε να μη μείνη ασυμπλήρωτον.

Η διακόσμησις κ.λπ.
Την διακόσμησιν του Κήπου, ήτις θα είναι πράγματι ονειρώδης, ανέλαβον οι εκ των μελών της Οργανωτικής Επιτροπής μηχανικοί Ξανθόπουλος και Κυβέλος οίτινες υπόσχονται να παρουσιάσουν εκπλήξεις. Ολόκληρον το υπόστεγον θα μεταβληθή εις μίαν τεραστίαν τεχνητήν τριανταφυλλιάν, ενώ άνθινοι κίονες θα αποτελούν ένα αρμονικώτατον σύμπλεγμα. Ο φωτισμός καθ’ όλην την έκτασιν του κήπου θα είναι πλούσιος και μοναδικός. Χιλιάδες πολυχρώμων λαμπιόνων πανταχού και κατάλληλος τοποθέτησις λαμπτήρων εις τα φυλλώματα των δένδρων θα παρουσιάζουν κάτι τι το φαντασμαγορικόν καθ’ όλην την διάρκειαν της πρωτοφανούς δια την πόλιν μας εορτής.

Φιλαρμονική ορχήστρα
Η Φιλαρμονική θα περιέλθη τας οδούς της πόλεως την 5ην μ.μ. της παραμονής της Πρωτομαγιάς και θα καταλήξη εις τον Κήπον της Εδέμ, παιανίζουσα κατά διαστήματα μέχρι και πέραν του μεσονυκτίου. Μία πλήρης μανδολινάτα εις την σκηνήν του θεάτρου και ένα κονσέρτο από πιάνο, βιολί και φλάουτο εις το βάθος του κήπου, ένθα θα υπάρχη και μπαρ, θα παιανίζουν μέχρι πρωίας, ενώ θαυμάσιον κόρο θα τραγουδή κατά διαστήματα.

Άλλαι λεπτομέρειαι
Ως σημάνη μεσονύκτιον, θα αρχίση ο ανθοπόλεμος. Άνθη άφθονα θα υπάρχουν. Κυρίαι και δεσποινίδες θα προσφέρουν ταύτα από του απογεύματος μέχρι της 9ης εσπερινής εις τους εισερχομένους, από τις 9 1/2 δε το έργον τούτο θα αναλάβη το Σώμα των προσκόπων.

Πληροφορούμεθα ότι η οργανωτική επιτροπή κρατεί μυστικήν μίαν έκπληξιν, ην θα παρουσιάση από σκηνής περί το μεσονύκτιον, ενώ ο ηλεκτρικός προβολεύς θα διοχετεύη επί της σκηνής και προς όλας τας διευθύνσεις δέσμας φωτός. Αι κανηφόροι θα παρελάσουν εις ώραν μη καθορισθείσαν εισέτι.

Ενετικοί φανοί υπερτετρακόσιοι φωτιζόμενοι δι’ ηλεκτρικών λαμπιονίων θα συμπληρούν τον ονειρώδη διάκοσμον, καταλλήλως τοποθετούμενοι.

Μόνον δια την επιτυχίαν υπερτεσσαράκοντα μέλη της Φιλαρμονικής Εταιρείας θα είναι επί της υποδοχής των προσερχομένων και θα οδηγούν αυτούς εις τα τραπέζια, παρέχοντα πάσαν ευκολίαν και επιτηρούντα την διεξαγωγήν της όλης υπηρεσίας. Τα φαγητά θα είναι άφθονα και εν ποικιλία. Κυλικείον πλουσιώτατον, εις το οποίον θα ευρίσκη κανείς ό,τι δήποτε ζητήση. Είσοδος ελεύθερη εις τον κήπον, της εορτής λαμβανούσης λαϊκόν χαρακτήρα.

Η οργανωτική επιτροπή αποβλέπουσια εις την επιτυχίαν της εορτής και όχι εις μεγάλας εισπράξεις καθώρισε τιμάς συνήθειες και λαϊκωτάτας, ώστε ολόκληρος η πόλις να δυνηθή και περάση εις τον Κήπον της Εδέμ ώρας ευχαρίστους μέσα εις την ποικιλίαν των θεαμάτων, την μουσικήν, την φαντασμαγορίαν του φωτισμού.

Υπαίθριον μπαρ
Εις το βάθος του κήπου θα υπάρχη υπαίθριον μπαρ εις το οποίον θα παιανίζη κονσέρτο από της 7ης απογευματινής μέχρι πρωίας. Κατά διαστήματα εκεί θα καίωνται πυροτεχνήματα.

Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣ
Θα εορτασθή με μεγάλην ζωηρότητα εφέτος
«ΘΑΡΡΟΣ» 30 Απριλίου 1924
Η Πρωτομαγιά εφέτος πρόκειται να εορτασθή με ζωηρότητα εντελώς ασυνήθη, δεδομένου ότι υπάρχουν πλείστα όσα κέντρα τα οποία υπόσχονται εις τους εορταστάς να τοις παρέσχουν όλα τα μέσα προς μεγαλοπρεπέστερον της εορτής των ανθέων πανηγυρισμόν. Από της πρωίας της σήμερον τα κορίτσια των συνοικιών θα εκστρατεύουν προς λεηλασίαν των κήπων δια κατασκευήν στεφάνων και στολισμόν των οικιών και καταστημάτων, από της 4ης δε απογευματινής θα αρχίση η κίνησις εις τους κήπους της πόλεως ένθα θα πανηγυρισθή η εορτή των ανθέων.

Εις τον κήπον της Εδέμ ο πανηγυρισμός θα είναι μεγαλοπρεπέστατος. Την εορτήν εκεί ως γνωστόν δίδει η Φιλαρμονική Εταιρεία προς ενίσχυσιν του Ταμείου της. Ο εσωτερικός διάκοσμος του Κήπου της Εδέμ συνεπληρώθη την χθεσινήν εσπέραν καθώς και ο φωτισμός, παρουσιάζων με το άπλετον φως και τους ενετικούς φανούς θέαμα αληθώς φαντασμαγορικόν.

Η Φιλαρμονική την 5ην μ.μ. σημαίνουσα την έναρξιν της εορτής θα περιέλθη εις τον Κήπον της Εδέμ. Η Μανδολινάτα εις κομψήν εξ ανθέων εξέδραν θα παιανίζη μέχρι πρωίας της επομένης ενώ πολλαί μουσικαί μονωδίαι και κόρο εις το βάθος το κήπου με ηλεκτρικούς προβολείς θα δίδουν όψιν αληθινής Εδέμ εις τον κήπον.

Ο ανθοπόλεμος θα αρχίση την 11ην νυκτερινήν. Τα αυτοκίνητα καταλλήλως διακοσμούμενα θα παρελάσουν εις ώραν ορισθησομένην σήμερον, ψητά, γουρουνοπούλες, μπύρα, λικέρ, ρητινίτης, κυλικείον πλουσιώτατον.

Επίσης ζωηρός θα είναι ο εορτασμός της Πρωτομαγιάς και εις τον κήπον της Αρτέμιδος, όστις κατ’ έτος συγκεντρώνει πολύν κόσμον. Και εκεί έχουν ληφθή όλα τα μέτρα ώστε οι εορτασταί να φύγον με τας καλυτέρας των εντυπώσεων.

Η ΚΙΝΗΣΙΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣ ΚΑΙ Η ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΑΝΘΕΣΤΗΡΙΩΝ
«ΘΑΡΡΟΣ» 1 Μαΐου 1924
Οι συμπολίται και οι συμπολίτιδες προϋπάντησαν χθες την νύκτα τον μήνα των Ανθέων και της χαράς με αρκετήν ζωηρότητα και κέφι, που εξεχύθη εις πίδακας ενθουσιασμού και ευθυμίας αναμέσου του πρασίνου περιβάλλοντος των διαφόρων κήπων της πόλεώς  μας. Η κίνησις των εορτασμών του Μαΐου ήρχισε πολύ προ της δύσεως του ηλίου, με πυκνάς ομάδας, εις τας οποίας αντιπροσωπεύοντο επαρκώς τόσον το άσχημον όσον και το ωραίον φύλον. Πάντες διηθύνοντο εις τους κήπους της προτιμήσεώς των, βιαζόμενοι να καταλάβουν μίαν καλήν θέσιν και να υποδεχθούν ανετώτερον τον Μάιον. Εκεί όμως όπου η συγκέντρωσις των εορταστών έτεινε να εκμηδενίση τον νόμον του αδιαχωρήτου, ήτο ο Κήπος της Εδέμ, εις τον οποίον είχεν οργανωθή η εορτή των Ανθεστηρίων υπό της Φιλομούσου Εταιρείας.

Ο διάκοσμος και η φωταγώγησις του Κήπου ήτο κάτι το ονειρώδες, κάτι που θα μείνη ανεξάλειπτον εις την μνήμην εκείνων όσοι παρευρέθησαν χθες εις την εορτήν των Ανθεστηρίων.

Εν μέσω του γραφικού και δροσοβόλου περιβάλλοντος του κήπου, η εορτή διεξήχθη με θαυμαστήν τάξιν και με εκχειλίζουσαν ευθυμίαν από όλους.

Εις τους άλλους Κήπους της πόλεως επίσης εσημειώθη ζωηρά κίνησις καθ’ όλην την νύκτα. Εις τον Κήπον της Αρτέμιδος πυκνή συγκέντρωσις κόσμου, εις τον Παράδεισον και εις τα άλλα περιβόλια.

 
Ο Αντώνης Σαμαράς χρωστά ένα… αεροδρόμιο στη Μεσσηνία και στην Πελοπόννησο

Από: eleftheriaonline.gr

Υπενθυμίζοντας ότι η Μεσσηνία έχασε εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ επειδή η κυβέρνηση Αντώνη Σαμαρά δεν παραχώρησε τον Αερολιμένα της Καλαμάτας μαζί με τα άλλα 14 περιφερειακά στη Fraport, περιμένουμε αύριο από τον «πεισματάρη» (σύμφωνα με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη) Μεσσήνιο πολιτικό να ανακοινώσει την επέκταση του διαδρόμου στον Αερολιμένα «Καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος».

Για να διευκολύνουμε το έργο του κ. Σαμαρά, αναδημοσιεύουμε (πεισματικά θα έλεγα) το άρθρο που αγνοούν επιδεικτικά όσοι δήθεν αγωνιούν για το μέλλον της Μεσσηνίας και της Πελοποννήσου, οι οποίοι πρότειναν στο παρελθόν να γίνει ο Αερολιμένας… διαστημική πύλη. Θα αρκούσε, όμως, να γίνει αεροπορική πύλη της Πελοποννήσου:

Ολοένα και περισσότεροι παράγοντες του τουρισμού υποστηρίζουν ότι οι ελληνικοί ταξιδιωτικοί προορισμοί πρέπει να είναι έτοιμοι να υποδεχθούν πτήσεις από τις πολυάριθμες αγορές της Αμερικής, της Ινδίας και της Κίνας. Συγκεκριμένα οι ταξιδιωτικοί προορισμοί θα πρέπει να διαθέτουν αεροδρόμια με διαδρόμους, στους οποίους θα μπορούν να προσγειωθούν και να απογειωθούν τα αεροσκάφη ευρείας ατράκτου (Boeing 747 και Airbus A380) που πετούν σε μεγάλες αποστάσεις.

Σε μια κανονική Περιφέρεια η πολιτική και η οικονομική ηγεσία θα είχε κινήσει γη και ουρανό για την προετοιμασία του Αερολιμένα “Καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος”. Στην Πελοπόννησο όμως σχεδόν κανένας δεν ασχολείται με το μήκος του διαδρόμου, που δεν ξεπερνά τα 2.750 μέτρα και άρα δεν μπορεί να εξυπηρετήσει αεροσκάφη ευρείας ατράκτου.

Σε κάθε περίπτωση, η απόφαση για τον εκσυγχρονισμό του Αερολιμένα θα ληφθεί ερήμην των Πελοποννήσιων, από ανθρώπους που ενδεχομένως δεν θα σκεφτούν ότι το Αεροδρόμιο καλείται να υπηρετήσει μεταξύ άλλων τις ανάγκες των διεθνώς γνωστών αρχαιολογικών χώρων της Ολυμπίας και των Μυκηνών. Δυνητικά, μόνο οι αρχαιολογικοί χώροι της Ολυμπίας και των Μυκηνών μπορούν να προσελκύσουν ετησίως εκατομμύρια επισκέπτες από την Αμερική, την Ινδία και την Κίνα.

Δυστυχώς όμως η Πελοπόννησος για ακόμα μια φορά κινδυνεύει να χάσει την… πτήση των εξελίξεων και να βρεθεί εκτός του νέου ταξιδιωτικού χάρτη, επειδή η ηγεσία της αδυνατεί να διεκδικήσει τα αυτονόητα.
Κλείνοντας θα επαναλάβουμε για μια ακόμα φορά ότι ο εκσυγχρονισμός του Αερολιμένα “Καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος” θα είναι ημιτελής αν δεν δημιουργηθούν πολλές νέες θέσεις στάθμευσης αεροπλάνων, και κυρίως αν δεν επεκταθεί ο διάδρομος ώστε να μπορούν να προσγειωθούν αεροσκάφη ευρείας ατράκτου.

Μόνο έτσι το Αεροδρόμιο της Καλαμάτας θα γίνει πύλη της Πελοποννήσου. Διαφορετικά θα εξυπηρετεί μόνο τις τοπικές ανάγκες και η Πελοπόννησος θα συνεχίσει να ψάχνει… λεφτόδεντρα για την κατασκευή νέων αεροδρομίων σε Τρίπολη, Σπάρτη, Άργος και Κόρινθο. Τρίβουν τα χέρια τους στην Κρήτη, που έχουν δύο αεροδρόμια εξυπηρέτησης αεροσκαφών ευρείας ατράκτου».

ΘΑΝΑΣΗΣ ΛΑΓΟΣ
Καλαμάτα: Πως θα είναι οι Μύλοι όταν μετατραπούν σε ξενοδοχεία

Το στούντιο SquareOne ανέλαβε τη μετατροπή του κτιρίου της Ευαγγελίστριας Σιλό στην Καλαμάτα, σε δύο ξενοδοχεία 5 και 4 αστέρων αντίστοιχα.

Το πρώην βιομηχανικό κτίριο των 11.000 m2, εγκαινιάστηκε το 1925 και έκτοτε διαδραμάτισε πολύ σημαντικό ρόλο για την οικονομία της πόλης μέχρι την πρόσφατη οικονομική κρίση, που είχε ως αποτέλεσμα την εγκατάλειψη της δομής.

Η προσέγγιση των αρχιτεκτόνων, στοχεύει στη διατήρηση του χαρακτήρα του κτιρίου Silo και στην ανάδειξη των παλαιών βιομηχανικών στοιχείων του.

Σε μια εποχή όπου η πόλη της Καλαμάτας αποτελούσε σημαντικό κόμβο εμπορευμάτων για τη Νότια Ελλάδα, το κτίριο των Μύλων Ευαγγελίστριας, που εγκαινιάστηκε το 1925, είχε εξέχοντα ρόλο στο λιμάνι της πόλης για το μεγαλύτερο μέρος του 20ου αιώνα. Η αλλαγή του οικονομικού τοπίου των τελευταίων τριών δεκαετιών επηρέασε την ευημερία και την ανάπτυξη του λιμανιού και ως εκ τούτου το κτίριο εγκαταλείφθηκε.

Σήμερα καθίσταται σαφές πως το οικονομικό μοντέλο της Ελλάδας στρέφεται αποφασιστικά προς τον τουρισμό και την αναψυχή, γεγονός που δημιουργεί νέες ευκαιρίες και μας ωθεί να δούμε παλιά κτίρια της βιομηχανικής κληρονομιάς υπό νέο πρίσμα.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, προτείνουμε την μετατροπή του σημαντικού αυτού βιομηχανικού κτίσματος τάξεως μεγέθους των 11,000 μ2 σε δυο ξενοδοχεία , ένα 5 κι ένα 4 αστέρων με συνεδριακές εγκαταστάσεις. Τα δυο ξενοδοχεία έχουν 100 κλίνες το καθένα.

Όταν το γραφείο μας SquareOne, κλήθηκε να σκεφτεί το μέλλον των Μύλων-Σιλό Ευαγγελίστριας , ξεκινήσαμε να αναρωτιόμαστε: Τι ρόλο μπορούν να παίξουν τα βιομηχανικά κτίρια του 20ού αιώνα στην τρέχουσα οικονομία; Πως μπορεί να αξιοποιηθεί ένα αστικό κτίριο με εμβληματικό χαρακτήρα και να σχεδιαστεί με τρόπο που δεν θα πληγεί η μακρόχρονη ταυτότητα, τόσο του ίδιου του κτιρίου, όσο και της πόλης; Πως θα μπορούσε να γίνει η μετατροπή από ένα βιομηχανικό κτίριο σε μια σύγχρονη δομή τουρισμού και αναψυχής; Ποια θα ήταν η συσσωρευτική επίπτωση στην οικονομία της περιοχής αλλά και στον χαρακτήρα του λιμανιού στο μέλλον;

Όπως μας λέει ο Αρχιτέκτονας του έργου, Κώστας Πουλόπουλος, που μεγάλωσε στην Καλαμάτα και έκανε τη διπλωματική του στο συγκεκριμένο ακίνητο: «Εν τέλει, ποιος ειναι  ο τεχνικά και καλλιτεχνικά  ιδανικός τρόπος για να μετατρέψουμε έναν χώρο για σιτηρά, σε ένα χώρο για ανθρώπους

Για να το πετύχουμε αυτό σχεδιάσαμε νέα ανοίγματα πρόσβασης εντός των κυψελών των σιλό, καθώς και παράθυρα στις προσόψεις, που προσιδιάζουν σε αναλογίες και μεγέθη στα υπάρχοντα παράθυρα άλλων περιοχών της όψης . Με την δε προσθήκη νέων πλακών ανάμεσα στις κυψέλες, δημιουργούμε 4 ορόφους που θα φιλοξενούν δωμάτια και σουίτες με μεγέθη που κυμαίνονται από 28 έως και 45 τ.μ.

Και στα δυο ξενοδοχεία, το ισόγειο θα απαρτίζεται από τον χώρο της εισόδου, κουζίνες και χώρους εστίασης καθώς και γραφεία προσωπικού. Στον πέμπτο όροφο του πεντάστερου ξενοδοχείου δημιουργούμε εστιατόριο και μια πισίνα υπερχείλισης (infinity edge), όπου οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν τη θέα στον Μεσσηνιακό κόλπο και τον Ταΰγετο.

Στην δε ισόγεια στάθμη με θέα στο λιμάνι, δημιουργούμε ένα εστιατόριο κάτω από τους μπετονένιους κώνους των σιλό, προσβάσιμο από όλη την πόλη. Στο σύνολο του κτιρίου θα συντηρηθούν παλιά βιομηχανικά στοιχεία (ξύλινα σιλό, μηχανήματα, κώδωνες έναρξης και λήξης εργασίας κ.α.) και θα εκτεθουν σε μουσειακό χώρο που σχεδιάζεται ειδικά.

Στο κτίριο έχουν ήδη ξεκινήσει εργασίες καθαρισμού, καθαιρέσεων και αποτύπωσης, καθώς και διαδικασίες αδειοδότησης. Οι εταιρίες «Porto Milos Kalamata Μ.I.Κ.E» και «Porto Marina Kalamata ΜΙΚΕ» έχουν ήδη υπαχθεί στον Αναπτυξιακό Νόμο, βάσει απόφασης που εκδόθηκε από το αρμόδιο υπουργείο, και λάβει ενίσχυση της τάξεως των 3 εκ η πρώτη και 2.7 εκ η δεύτερη ,συνεισφέροντας με πάνω από 20 ετήσιες μόνιμες θέσεις εργασίας έκαστη, πέραν των εποχιακών.

Στοιχεία έργου:
Έργο: Silos
Κατηγορία: 
Ανακαίνηση – Επανάχρηση

Τοποθεσία: Καλαμάτα, Ελλάδα 
Σχεδιασμός: SquareOne studio , SQ1

Πηγή: archisearch.gr

 
Ταξιδέψτε στην Καλαμάτα του 1966 ! (video)

Αναζητήσαμε στο διαδίκτυο για την παλιά Καλαμάτα και εντοπίσαμε πολλά βίντεο από διαφορετικές απόψεις της πόλης μας μέσα από ένα οδοιπορικό του 1966!

Στα βίντεο που ακολουθούν καταγράφονται πανοραμικές απόψεις της Καλαμάτας από το Κάστρο. Η παραλία με τους λουόμενους. Η Ιερά Μονή Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, πλάνα της οδού Αριστομένους, οι Άγιοι Απόστολοι, η Υπαπαντή αλλά και μέρος της διαδρομής που διασχίζει τον Ταΰγετο!

Τα πλάνα γυρίστηκαν από τον A. G. Bonar κατά το οδοιπορικό του στην Πελοπόννησο τον Ιούλιο του 1966…Δείτε τα πάντα στον παρακάτω σύνδεσμο…

https://kalamatain.gr/new/%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CE%B4%CE%AD%CF%88%CF%84%CE%B5-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%BC%CE%AC%CF%84%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-1966-videos/
Τελεφερίκ από Καλαμάτα για τα χωριά του Ταϋγέτου

Από: eleftheriaonline.gr

Το 2019 στο άρθρο με τίτλο «Ριζοσπαστικές λύσεις για τα χωριά της Αλαγονίας» μεταξύ άλλων επισημαίναμε: «…οι καλλιεργήσιμες εκτάσεις του Ταϋγέτου λογγώνουν, με συνέπεια να χαρακτηρίζονται δασικές και να περνούν στην κυριότητα του κράτους… που δεν μπορεί να τις διαφυλάξει από τις πυρκαγιές.

Η καταστροφική αυτή πορεία θα συνεχιστεί μέχρι να αφανιστούν πλήρως τα χωριά του Ταϋγέτου από τον χάρτη. Εννοείται ότι η κατάσταση έχει επιδεινωθεί τα τελευταία χρόνια λόγω της κατασκευής του αυτοκινητόδρομου Α7 που συνδέει την Καλαμάτα με τη Σπάρτη, αφού οι περισσότεροι εκδρομείς προτιμούν την ασφάλεια του σύγχρονου αυτοκινητόδρομου από τις επικίνδυνες στροφές της παλιάς εθνικής οδού Καλαμάτα – Σπάρτη. Η κατάσταση όμως δεν είναι μη αναστρέψιμη. Απλώς απαιτούνται ριζοσπαστικές πολιτικές, που θα οδηγήσουν σε ανάπτυξη την περιοχή».

Τρία χρόνια μετά, η κατάσταση στα χωριά του Ταϋγέτου μάλλον έχει χειροτερέψει με κίνδυνο να γίνει τελικά μη αναστρέψιμη, επειδή οι πολιτικοί ακολουθούν την πεπατημένη των ημίμετρων και των… μελετών. Την ίδια χρονική περίοδο ο Δήμος Καλαμάτας δείχνει ότι αδυνατεί να συνδέσει το παραθαλάσσιο μέτωπο με τον ορεινό όγκο του Ταϋγέτου, ώστε να καταστεί το τουριστικό προϊόν μοναδικό καθώς παρέχει στον ταξιδιώτη τη σπάνια ευκαιρία να απολαύσει βουνό και θάλασσα στο ίδιο 24ωρο.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο αδράνειας και σπατάλης χρημάτων για ανώφελες μελέτες, υπάρχει μία επένδυση που μπορεί όχι μόνο να ανακόψει τη φθίνουσα πορεία των οικισμών, αλλά και να προσθέσει άμεσα αξία στο τουριστικό προϊόν της Μεσσηνίας: η κατασκευή τελεφερίκ που θα συνδέσει την Καλαμάτα με τα χωριά του Ταϋγέτου.

Φυσικά, η πρόταση για κατασκευή και λειτουργία τελεφερίκ θα βρει απέναντί της τους γνωστούς οπαδούς του μιζεραμπιλισμού, που αρχικά δηλώνουν με βεβαιότητα ότι «δεν γίνονται αυτά στην Ελλάδα», και όταν ξεκινά το οτιδήποτε σηκώνουν μαύρες σημαίες για να το ματαιώσουν. Δυστυχώς όμως για τους πολιτικούς της μιζέριας και της απογοήτευσης, πλέον δεν χρειάζεται καν να ταξιδέψει κάποιος στην Ευρώπη ή την Ασία, για να διαπιστώσει ότι σε δεκάδες τουριστικούς προορισμούς το τελεφερίκ προσθέτει επισκέπτες στην περιοχή και αξία στο τουριστικό προϊόν.

Μια απλή βόλτα στο Διαδίκτυο είναι αρκετή ώστε ο καλοπροαίρετος αναγνώστης να διαπιστώσει την αλήθεια. Και ότι στις γαλλικές, ιταλικές, γερμανικές, ιταλικές και ελβετικές Αλπεις λειτουργούν τελεφερίκ από τις αρχές του περασμένου αιώνα. Εμείς πάντως, για να προκαλέσουμε τους πολιτικούς της μιζέριας και των ρουσφετιών, δεν θα γράψουμε για τους γραφικούς αλπικούς παραδείσους, ούτε καν για τα τελεφερίκ της Βαρκελώνης και του Πόρτο: Θα γράψουμε για τα υπερσύγχρονα τελεφερίκ της Τουρκίας – και θα προκαλέσουμε τους μεγαλόστομους υπερπατριώτες να αποδείξουν, έμπρακτα, ότι μπορούν να ξεπεράσουν σε έργα τη γείτονα χώρα.

Πάμε να δούμε μαζί το πρώτο τουρκικό τελεφερίκ: «Το Teleferik Alanya (φωτό) βρίσκεται στην τουρκική περιοχή της Αττάλειας. Το Teleferik Alanya λειτουργεί από την ομώνυμη εταιρεία χαρτοφυλακίου από το 2017. Στόχος του είναι η τόνωση και η βελτίωση της ποιότητας του τουρισμού. Το τελεφερίκ προσφέρει γρήγορη υπηρεσία μεταφοράς (μία γόνδολα κάθε 19 δευτερόλεπτα) και είναι εξοπλισμένο με 14 γόνδολες 8 ατόμων. Η πίστα, μήκους περίπου 900 μέτρων, έχει μεταφορική ικανότητα 1.130 ατόμων την ώρα. Όλα αυτά καθιστούν το τελεφερίκ στην Αλάνια δημοφιλές μέσο μεταφοράς – ειδικά για τους τουρίστες. Κατά συνέπεια, μέσα σε ένα μόνο έτος, ο αριθμός των επιβατών αυξήθηκε από 851.800 (2018) σε 1.035.800 (2019)».

Πάμε να δούμε και το δεύτερο τουρκικό τελεφερίκ: «Το τελεφερίκ στην Προύσα είναι ένα άλλο καλό παράδειγμα στον αστικό τουρισμό. Η πόλη έχει πληθυσμό 3,5 εκατομμύρια κατοίκους. Από εκεί, το τελεφερίκ ανηφορίζει το Μεγάλο Βουνό και μπορεί να μεταφέρει 1.500 άτομα την ώρα. Στα 8,8 χιλιόμετρα, είναι μια από τις μεγαλύτερες μονοκαλωδιακές πίστες κυκλοφορίας στον κόσμο. Με το τελεφερίκ, ο φορέας εκμετάλλευσης υποστηρίζει επίσης τον τουριστικό προορισμό για να γίνει παγκοσμίως δημοφιλής – τόσο για χειμερινά σπορ όσο και για τουρισμό MICE (συναντήσεις, τουρισμός κινήτρων, συνέδρια-διασκέψεις, εκθέσεις). Τα στοιχεία αποδεικνύουν ότι οι χειριστές έχουν δίκιο: οι επιβάτες ανήλθαν σε 983.700 το 2019».

Γενικότερα, και σύμφωνα με πληροφορίες από την εξειδικευμένη ιστοσελίδα simagazin.com: «Στα νέα τουριστικά έργα, τα τελεφερίκ χρησιμοποιούνται στρατηγικά για την ενίσχυση της περιοχής και την τόνωση του τουρισμού. Τα τελεφερίκ που συνδυάζουν αστικά και τουριστικά οφέλη είναι ιδιαίτερα δημοφιλή, λέει η Carole Mancini, υπεύθυνη Μάρκετινγκ της γαλλικής εταιρείας κατασκευής τελεφερίκ POMA. Η εταιρεία διακρίνει μεταξύ 3 κατηγοριών τουριστικών τελεφερίκ, που μπορούν και να συνδυαστούν μεταξύ τους:

1) Τελεφερίκ σε πάρκα διασκέδασης. Ένα παράδειγμα εδώ θα ήταν το ζωολογικό πάρκο Beauval. Προσφέρει μια μοναδική εμπειρία στη Γαλλία για τους 1,5 εκατομμύριο επισκέπτες ετησίως, που απολαμβάνουν φανταστική θέα σε πολλές περιοχές του πάρκου, μέσα σε γόνδολες με γυάλινο δάπεδο. 2) Παροχή πρόσβασης σε τουριστικούς προορισμούς. Το τελεφερίκ στο Yen Tu (Βιετνάμ), για παράδειγμα: Ανεβαίνει σ’ ένα βουνό στο οποίο υπάρχει διάσημος ναός, και το χρησιμοποιούν πάνω από δύο εκατομμύρια επιβάτες ετησίως. 3) Το τελεφερίκ ως ατραξιόν από μόνο του. Αυτό συμβαίνει π.χ. στο Tlemcen (Αλγερία). Εδώ το τελεφερίκ χρησιμεύει στην πραγματικότητα ως ένας κλασικός τρόπος αστικής μεταφοράς για καθημερινή χρήση, αλλά χάρη στους τουρίστες, κάθε Σαββατοκύριακο μεταφέρει 3.500 άτομα την ημέρα – σημαντικά περισσότερα από ό,τι τις εργάσιμες ημέρες».

Περιμένουμε λοιπόν να ακούσουμε ή να διαβάσουμε ότι «στην Ελλάδα δεν γίνονται αυτά», για να απαντήσουμε: Αν δεν γίνουν αυτά και στην Ελλάδα, θα συνεχίσετε να γκρινιάζετε χωρίς ελπίδα για τη φτώχεια και να μιλάτε με τα παιδιά σας στο εξωτερικό μέσω Zoom. Aν φυσικά συνεχίσουν να σας μιλούν, όταν θα καταλάβουν ποιος φταίει τελικά για τη φτώχεια στη Μεσσηνία και στην Ελλάδα.

ΘΑΝΑΣΗΣ ΛΑΓΟΣ
Η Μεσσηνία είναι χειμερινός προορισμός ;

Από: eleftheriaonline.gr 

Η απάντηση στην ερώτηση του τίτλου είναι αυτονόητη και αδιαμφισβήτητη: Η Μεσσηνία δεν είναι χειμερινός προορισμός, αλλά μπορεί να γίνει, αν το πιστέψουν οι τοπικοί άρχοντες και η επιχειρηματική κοινότητα !

Σε κάθε περίπτωση η Μεσσηνία δεν μπορεί να γίνει χειμερινός ταξιδιωτικός προορισμός με κλειστό το 90% των καταλυμάτων και των καταστημάτων εστίασης στην περιφέρεια του νομού. Οι ταξιδιώτες δεν έχουν καμία όρεξη να κάνουν διακοπές και εκδρομές σε έρημους δρόμους με κλειστές ταβέρνες και εμπορικά μαγαζιά.

Είναι όμως εφικτή στη Μεσσηνία η λειτουργία καταλυμάτων και καταστημάτων εστίασης και ψυχαγωγίας την περίοδο της ελαιοσυγκομιδής; Δεν θα επιχειρήσω να απαντήσω σε αυτό το ερώτημα, αλλά είμαι βέβαιος ότι αν το έθετες πριν από δέκα χρόνια θα σου απαντούσαν όλοι πως δεν θα αφήσουν το… γάμο (της ελαιοσυγκομιδής) να πάνε για πουρνάρια. Σε δέκα χρόνια από τώρα, ίσως να σου απαντήσουν πάλι ότι δεν θα αφήσουν το γάμο (του τουρισμού) να πάνε για πουρνάρια. Σήμερα πάντως, ελάχιστοι Μεσσήνιοι πιστεύουν ότι η Μεσσηνία μπορεί να γίνει χειμερινός προορισμός και να προσελκύσει επισκέπτες από την υπόλοιπη Ελλάδα και Ευρώπη.

Ουσιαστικά, μόνο οι Καλαματιανοί καταστηματάρχες της εστίασης, που τα τελευταία χρόνια εξυπηρετούν μεγάλο αριθμό ταξιδιωτών δώδεκα μήνες το χρόνο, έχουν αρχίσει να συνειδητοποιούν πως η μεσσηνιακή πρωτεύουσα μπορεί να φιλοξενεί και το χειμώνα χιλιάδες επισκέπτες.

Ανεξάρτητα όμως από το τι πιστεύει κάθε κλάδος, η Καλαμάτα και η Μεσσηνία, χάρη στον ήπιο χειμώνα τους (με τις βορειοευρωπαϊκές… μαγιάτικες και καλοκαιρινές θερμοκρασίες) μπορούν να προσελκύσουν όχι μόνο εκδρομείς, αλλά και επισκέπτες μακροχρόνιας παραμονής μακριά από το κρύο και τα χιόνια. Ειδικά η Καλαμάτα έχει αποκτήσει πλέον το κρίσιμο μέγεθος των καταστημάτων που απαιτούνται για να μην πλήξει ο επισκέπτης.

Εννοείται ότι πολλοί Βορειοευρωπαίοι μένουν ήδη στη Μεσσηνία το χειμώνα. Αλλά ο αριθμός τους είναι πραγματικά ασήμαντος μπροστά στις δυνατότητες του νομού, που παραμένουν αναξιοποίητες επειδή οι Μεσσήνιοι δεν πιστεύουν στις δυνάμεις τους και νομίζουν πως η ανάπτυξη είναι θέμα κεντρικού σχεδιασμού από πολιτικούς ινστρούχτορες.

Θανάσης Λαγός
Εκδρομή στην Καλαμάτα του 1961 (σπάνιο βίντεο) !

Ένα σπάνιο φιλμ που τραβήχτηκε με κάμερα στην πόλη μας το έτος 1961 μπορείτε να δείτε παρακάτω ! Το φιλμ φαίνεται να έχει τραβηχτεί κυρίως στο Κάστρο της Καλαμάτας, όπου στέκονται ένας ηλικιωμένος άντρας και τρεις γυναίκες…

Έπειτα η εικόνα αλλάζει και βλέπουμε έναν νεότερο άντρα, ένα αγόρι και τους τέσσερις ανθρώπους του πρώτου πλάνου να βρίσκονται στο τότε τουριστικό περίπτερο (αναψυκτήριο) του Κάστρου Καλαμάτας το οποίο είχε θέα σχεδόν όλη την πόλη. Η μια απ’ τις τρεις γυναίκες φαίνεται να δείχνει κάτι με το χέρι της ενώ ο κινηματογραφιστής μας δίνει ένα πανοραμικό ολόκληρης της πόλης.

Έπειτα βλέπουμε ένα πέτρινο μονοπάτι γεμάτο καταπράσινα φυτά εκατέρωθεν καθώς μια γυναίκα κατευθύνεται προς την κάμερα.

Αμέσως μετά, ο φακός μας δείχνει τον εξωτερικό χώρο των κελιών των μοναχών και γενικά το κτήριο της μονής Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης, με κάποιες μοναχές να συζητάνε. Πρόκειται για ένα γυναικείο μοναστήρι το οποίο ιδρύθηκε το 1796.

Έπειτα η εικόνα αλλάζει και βλέπουμε μια ωραία παραλία (άγνωστο ποια ακριβώς) με κόσμο να κολυμπάει και αμέσως μετά πλάνα απ’ την εξέδρα της παραλίας με άτομα να διασκεδάζουν πετώντας τους φίλους τους στο νερό αλλά και λουόμενους να κολυμπάνε και να απολαμβάνουν ανέμελοι τον ήλιο.

Το σπάνιο αυτό φιλμ της Aylon Film  κλείνει με τον ηλικιωμένο άντρα και τις δυο γυναίκες να πηγαίνουν προς το εσωτερικό ενός εστιατορίου-καφετέριας, που βρίσκεται ακριβώς μπροστά στην παραλία.
Συνεργείο Π.Σταθόπουλος

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ Π.ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΑΝ.ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 7, ΚΑΛΑΜΑΤΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 27210 99143 και  6977217710
To πρώτο ιδιόκτητο ποδοσφαιρικό γήπεδο στην επαρχία ήταν στην Καλαμάτα (φωτό) !

Αρκετές περιοχές στην Αθήνα… ερίζουν αναφορικά με το πρώτο γήπεδο ποδοσφαίρου στην πρωτεύουσα, ωστόσο μια στην επαρχία μπορεί να καυχιέται ότι έχει τα πρωτιά εκτός Αττικής και μάλιστα με ιστορία μεγαλύτερο του ενός αιώνα !
Το πρώτο ιδιόκτητο ποδοσφαιρικό γήπεδο εκτός Αθήνας κατασκευάστηκε στην Καλαμάτα και πρόκειται γι΄αυτό του Μεσσηνιακού, το οποίο έχει ιστορία 111 χρόνων!

Το 1900 ο Δήμος Καλαμάτας προχώρησε σε δωρεά εκτάσεως στην ομάδα του Μεσσηνιακού, ενός εκ των αρχαιότερων ελληνικών συλλόγων (ιδρύθηκε το 1888) και το 1909 έγιναν τα εγκαίνια του πρώτου ποδοσφαιρικού γηπέδου στην – ελεύθερη – ελληνική επαρχία.

ο εντυπωσιακό είναι ότι ο Μεσσηνιακός δεν έχει αλλάξει έδρα για κάτι περισσότερο από έναν αιώνα, καθώς στον ίδιο χώρο (ανά)κατασκευάστηκε και το γήπεδο ποδοσφαίρου το 1967 και χτίστηκαν οι πρώτες κερκίδες.

ΠΗΓΗ: https://www.novasports.gr/
Καστάνια Μάνης και η ιστορία της

Η Καστάνια ή Καστανέα ή Μεγάλη Καστάνια είναι ορεινό χωριό του νομού Μεσσηνίας και ανήκε στο δημοτικό διαμέρισμα του δήμου Λεύκτρου, ενώ σήμερα υπάγεται στο Δήμο Δυτικής (Μεσσηνιακής Μάνης).

Το χωριό βρίσκεται σε υψόμετρο 700 μέτρων στους πρόποδες του Ταϋγέτου από την πλευρά της Μεσσηνίας και ανήκει στην περιοχή της ιστορικής Μάνης, ενίσχυσε την επανάσταση του ’21 με τετρακόσιους άντρες (τετρακόσια όπλα όπως αναφέρεται σε ορισμένα βιβλία), ενώ στον πύργο του Δουράκη, που υπάρχει στο χωριό έχει μείνει και ο οπλαρχηγός Θεόδωρος Κολοκοτρώνης.

Στο χωριό υπάρχουν αρκετές εκκλησίες του 12ου και 14ου αιώνα και η μία από τις δύο διώροφες χριστιανικές εκκλησίες της Ευρώπης. Μια από αυτές τις εκκλησίες είναι και αυτή του Αγ. Πέτρου. Η αρχιτεκτονική του ναού ακολουθεί τον τύπο τετρακιόνιων σταυροειδών εγγεγραμμένων με τρούλο ναών, έχοντας έναν νάρθηκα με μορφή στοάς στα δυτικά του, που προστέθηκε έναν αιώνα αργότερα, και ένα κωδωνοστάσιο σε σχήμα πύργου που χτίστηκε το 1813

Προστάτης του χωριού είναι η Παναγία και γιορτάζει στις 15 Αυγούστου με δοξολογία και πανηγύρι έμπροσθεν της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην πλατεία του χωριού, ενώ είναι και προορισμός δροσιάς τους καλοκαιρινούς μήνες και κυνηγιού το χειμώνα.  Τέλος η Καστάνια υπήρξε σπουδαίο Βυζαντινό κέντρο από τον 13ο αιώνα.