1

Σκουρλέτης-Λιάντου: «Ταιριάζουμε και τα βρίσκουμε ακόμα κι εκεί όπου είμαστε αντίθετοι» !

Ο έρωτάς τους εκτός από παθιασμένος είναι και πολύ δυνατός. Ο Αλέξανδρος Σκουρλέτης και η Αφροδίτη Λιάντου ανταλλάσσουν πολύ τρυφερά λόγια μεταξύ τους και αποδεικνύουν πόσο ευτυχισμένοι είναι μαζί !

Οι δύο ηθοποιοί μοιράζονται μία πολύ τρυφερή σχέση που αν κρίνουμε από τα όσα λένε ο ένας για τον άλλον, έχει πολύ μέλλον !

Ποιο είναι το αγχολυτικό σας;

Α.Σ.: Για μένα είναι η Αφροδίτη.

Α.Λ.: Είμαστε ο ένας για τον άλλο. Τα συζητάμε όλα και στηρίζουμε ο ένας τον άλλο.

Δεν υπάρχει κάτι πάνω στον άλλο που να σας εκνευρίζει;

Α.Σ.: Απολύτως τίποτα!

Α.Λ.: Πραγματικά δεν υπάρχει κάτι, ταιριάζουμε και τα βρίσκουμε ακόμα κι εκεί όπου είμαστε αντίθετοι.

Πού ταιριάζετε πολύ;

Α.Σ.: Στο χιούμορ, στο πώς ζούμε την καθημερινότητά μας και στον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε τα πράγματα.

Α.Λ.: Γενικά, συμπληρώνουμε ο ένας τον άλλο. Εγώ, για παράδειγμα, είμαι πολύ αγχώδης, ο Αλέξανδρος λιγότερο, οπότε με ηρεμεί.

Α.Σ.: Από την πλευρά μου έχω να πω ότι η Αφροδίτη είναι πολύ οργανωτική, εγώ καθόλου, οπότε και με βάζει σε μια τάξη και έχω μάθει πολλά από αυτήν.

Αγαπημένη σας συνήθεια;

Α.Λ.: Όσο είμαστε μαζί, πάνω από ένα χρόνο -είχαμε και το τρέξιμο της σειράς-, ουσιαστικά μάς έμενε μόνο το τέλος της ημέρας. Γι’ αυτό και θα πω το Netflix! Ήμαστε πολύ κουρασμένοι για οτιδήποτε άλλο.

Α.Σ.: Μπορεί να ακούγεται τετριμμένο, αλλά το σημαντικό ήταν ότι το τέλος της ημέρας μάς έβρισκε μαζί, ακόμα κι αν ήμαστε αγκαλιά στον καναπέ. Έχετε σχέδια για το καλοκαίρι;

Α.Σ.: Δύο λέξεις μόνο: θάλασσα και ήλιος. Να μην ακούγεται τίποτα εκτός από τους ήχους της φύσης!

Και να βαδίζετε χέρι χέρι;

Α.Σ.: Εγώ που είμαι της θάλασσας και δεν φεύγει το μυαλό μου από αυτή θέλω να κολυμπάμε πάντα μαζί !

Α.Λ.: Είμαστε πάντα εκεί ο ένας για τον άλλο. Επομένως, ό,τι έρθει, ό,τι είναι να ζήσουμε, θέλουμε να το ζήσουμε μαζί !

Πηγή: Hello
26 Απριλίου 1924: Μια μεγάλη εορτή ανθεστηρίων εις τον κήπον της Εδέμ…(φωτό)

ΠΗΓΗ: www.tharrosnews.gr

Την παραμονήν της Πρωτομαγιάς εις τον κήπον της Εδέμ η Φιλαρμονική Εταιρεία Καλαμών δίδει μίαν μεγάλην εορτήν ανθεστηρίων προς ενίσχυσιν του ταμείου της. Κατόπιν συσκέψεως κατηρτίσθη από ημερών πολυμελής οργανωτική επιτροπή ήτις εργάζεται κατά τοιούτον τρόπον, ώστε υπόσχεται εις τους συμπολίτας να παρουσιάση εις τον Kήπον της Εδέμ την εορτήν των ανθέων καθ’ ον τρόπον ακριβώς γίνεται εις την Ευρώπην.

Θα είναι πλην τούτου τόσα τα θέματα εις τον κήπον, ώστε όλοι να είναι με την εντύπωσιν ότι περνούν ώρας εις έναν κόσμον πλήρη φαντασμαγοριών, με μανδολινάτες, κονσέρτα, άνθη, χαράν, χορούς, τραγούδια, παρέλασιν αρμάτων και εμφάνισιν ακόμη των κρεμαστών κήπων της Βαβυλώνος, οίτινες θα παρουσιάσουν ένα θέαμα, θαύμα κομψότητος και χάριτος. Η οργανωτική επιτροπή διαιρεθείσα εις υποεπιτροπάς, προχωρεί εις το έργον της, ώστε τίποτε να μη μείνη ασυμπλήρωτον.

Η διακόσμησις κ.λπ.
Την διακόσμησιν του Κήπου, ήτις θα είναι πράγματι ονειρώδης, ανέλαβον οι εκ των μελών της Οργανωτικής Επιτροπής μηχανικοί Ξανθόπουλος και Κυβέλος οίτινες υπόσχονται να παρουσιάσουν εκπλήξεις. Ολόκληρον το υπόστεγον θα μεταβληθή εις μίαν τεραστίαν τεχνητήν τριανταφυλλιάν, ενώ άνθινοι κίονες θα αποτελούν ένα αρμονικώτατον σύμπλεγμα. Ο φωτισμός καθ’ όλην την έκτασιν του κήπου θα είναι πλούσιος και μοναδικός. Χιλιάδες πολυχρώμων λαμπιόνων πανταχού και κατάλληλος τοποθέτησις λαμπτήρων εις τα φυλλώματα των δένδρων θα παρουσιάζουν κάτι τι το φαντασμαγορικόν καθ’ όλην την διάρκειαν της πρωτοφανούς δια την πόλιν μας εορτής.

Φιλαρμονική ορχήστρα
Η Φιλαρμονική θα περιέλθη τας οδούς της πόλεως την 5ην μ.μ. της παραμονής της Πρωτομαγιάς και θα καταλήξη εις τον Κήπον της Εδέμ, παιανίζουσα κατά διαστήματα μέχρι και πέραν του μεσονυκτίου. Μία πλήρης μανδολινάτα εις την σκηνήν του θεάτρου και ένα κονσέρτο από πιάνο, βιολί και φλάουτο εις το βάθος του κήπου, ένθα θα υπάρχη και μπαρ, θα παιανίζουν μέχρι πρωίας, ενώ θαυμάσιον κόρο θα τραγουδή κατά διαστήματα.

Άλλαι λεπτομέρειαι
Ως σημάνη μεσονύκτιον, θα αρχίση ο ανθοπόλεμος. Άνθη άφθονα θα υπάρχουν. Κυρίαι και δεσποινίδες θα προσφέρουν ταύτα από του απογεύματος μέχρι της 9ης εσπερινής εις τους εισερχομένους, από τις 9 1/2 δε το έργον τούτο θα αναλάβη το Σώμα των προσκόπων.

Πληροφορούμεθα ότι η οργανωτική επιτροπή κρατεί μυστικήν μίαν έκπληξιν, ην θα παρουσιάση από σκηνής περί το μεσονύκτιον, ενώ ο ηλεκτρικός προβολεύς θα διοχετεύη επί της σκηνής και προς όλας τας διευθύνσεις δέσμας φωτός. Αι κανηφόροι θα παρελάσουν εις ώραν μη καθορισθείσαν εισέτι.

Ενετικοί φανοί υπερτετρακόσιοι φωτιζόμενοι δι’ ηλεκτρικών λαμπιονίων θα συμπληρούν τον ονειρώδη διάκοσμον, καταλλήλως τοποθετούμενοι.

Μόνον δια την επιτυχίαν υπερτεσσαράκοντα μέλη της Φιλαρμονικής Εταιρείας θα είναι επί της υποδοχής των προσερχομένων και θα οδηγούν αυτούς εις τα τραπέζια, παρέχοντα πάσαν ευκολίαν και επιτηρούντα την διεξαγωγήν της όλης υπηρεσίας. Τα φαγητά θα είναι άφθονα και εν ποικιλία. Κυλικείον πλουσιώτατον, εις το οποίον θα ευρίσκη κανείς ό,τι δήποτε ζητήση. Είσοδος ελεύθερη εις τον κήπον, της εορτής λαμβανούσης λαϊκόν χαρακτήρα.

Η οργανωτική επιτροπή αποβλέπουσια εις την επιτυχίαν της εορτής και όχι εις μεγάλας εισπράξεις καθώρισε τιμάς συνήθειες και λαϊκωτάτας, ώστε ολόκληρος η πόλις να δυνηθή και περάση εις τον Κήπον της Εδέμ ώρας ευχαρίστους μέσα εις την ποικιλίαν των θεαμάτων, την μουσικήν, την φαντασμαγορίαν του φωτισμού.

Υπαίθριον μπαρ
Εις το βάθος του κήπου θα υπάρχη υπαίθριον μπαρ εις το οποίον θα παιανίζη κονσέρτο από της 7ης απογευματινής μέχρι πρωίας. Κατά διαστήματα εκεί θα καίωνται πυροτεχνήματα.

Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣ
Θα εορτασθή με μεγάλην ζωηρότητα εφέτος
«ΘΑΡΡΟΣ» 30 Απριλίου 1924
Η Πρωτομαγιά εφέτος πρόκειται να εορτασθή με ζωηρότητα εντελώς ασυνήθη, δεδομένου ότι υπάρχουν πλείστα όσα κέντρα τα οποία υπόσχονται εις τους εορταστάς να τοις παρέσχουν όλα τα μέσα προς μεγαλοπρεπέστερον της εορτής των ανθέων πανηγυρισμόν. Από της πρωίας της σήμερον τα κορίτσια των συνοικιών θα εκστρατεύουν προς λεηλασίαν των κήπων δια κατασκευήν στεφάνων και στολισμόν των οικιών και καταστημάτων, από της 4ης δε απογευματινής θα αρχίση η κίνησις εις τους κήπους της πόλεως ένθα θα πανηγυρισθή η εορτή των ανθέων.

Εις τον κήπον της Εδέμ ο πανηγυρισμός θα είναι μεγαλοπρεπέστατος. Την εορτήν εκεί ως γνωστόν δίδει η Φιλαρμονική Εταιρεία προς ενίσχυσιν του Ταμείου της. Ο εσωτερικός διάκοσμος του Κήπου της Εδέμ συνεπληρώθη την χθεσινήν εσπέραν καθώς και ο φωτισμός, παρουσιάζων με το άπλετον φως και τους ενετικούς φανούς θέαμα αληθώς φαντασμαγορικόν.

Η Φιλαρμονική την 5ην μ.μ. σημαίνουσα την έναρξιν της εορτής θα περιέλθη εις τον Κήπον της Εδέμ. Η Μανδολινάτα εις κομψήν εξ ανθέων εξέδραν θα παιανίζη μέχρι πρωίας της επομένης ενώ πολλαί μουσικαί μονωδίαι και κόρο εις το βάθος το κήπου με ηλεκτρικούς προβολείς θα δίδουν όψιν αληθινής Εδέμ εις τον κήπον.

Ο ανθοπόλεμος θα αρχίση την 11ην νυκτερινήν. Τα αυτοκίνητα καταλλήλως διακοσμούμενα θα παρελάσουν εις ώραν ορισθησομένην σήμερον, ψητά, γουρουνοπούλες, μπύρα, λικέρ, ρητινίτης, κυλικείον πλουσιώτατον.

Επίσης ζωηρός θα είναι ο εορτασμός της Πρωτομαγιάς και εις τον κήπον της Αρτέμιδος, όστις κατ’ έτος συγκεντρώνει πολύν κόσμον. Και εκεί έχουν ληφθή όλα τα μέτρα ώστε οι εορτασταί να φύγον με τας καλυτέρας των εντυπώσεων.

Η ΚΙΝΗΣΙΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣ ΚΑΙ Η ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΑΝΘΕΣΤΗΡΙΩΝ
«ΘΑΡΡΟΣ» 1 Μαΐου 1924
Οι συμπολίται και οι συμπολίτιδες προϋπάντησαν χθες την νύκτα τον μήνα των Ανθέων και της χαράς με αρκετήν ζωηρότητα και κέφι, που εξεχύθη εις πίδακας ενθουσιασμού και ευθυμίας αναμέσου του πρασίνου περιβάλλοντος των διαφόρων κήπων της πόλεώς  μας. Η κίνησις των εορτασμών του Μαΐου ήρχισε πολύ προ της δύσεως του ηλίου, με πυκνάς ομάδας, εις τας οποίας αντιπροσωπεύοντο επαρκώς τόσον το άσχημον όσον και το ωραίον φύλον. Πάντες διηθύνοντο εις τους κήπους της προτιμήσεώς των, βιαζόμενοι να καταλάβουν μίαν καλήν θέσιν και να υποδεχθούν ανετώτερον τον Μάιον. Εκεί όμως όπου η συγκέντρωσις των εορταστών έτεινε να εκμηδενίση τον νόμον του αδιαχωρήτου, ήτο ο Κήπος της Εδέμ, εις τον οποίον είχεν οργανωθή η εορτή των Ανθεστηρίων υπό της Φιλομούσου Εταιρείας.

Ο διάκοσμος και η φωταγώγησις του Κήπου ήτο κάτι το ονειρώδες, κάτι που θα μείνη ανεξάλειπτον εις την μνήμην εκείνων όσοι παρευρέθησαν χθες εις την εορτήν των Ανθεστηρίων.

Εν μέσω του γραφικού και δροσοβόλου περιβάλλοντος του κήπου, η εορτή διεξήχθη με θαυμαστήν τάξιν και με εκχειλίζουσαν ευθυμίαν από όλους.

Εις τους άλλους Κήπους της πόλεως επίσης εσημειώθη ζωηρά κίνησις καθ’ όλην την νύκτα. Εις τον Κήπον της Αρτέμιδος πυκνή συγκέντρωσις κόσμου, εις τον Παράδεισον και εις τα άλλα περιβόλια.

 
Τέλειο ψητό κοτόπουλο ψημένο υπέροχα στη γάστρα με κρασί

Τέλειο ψητό κοτόπουλο ψημένο υπέροχα στη γάστρα με κρασί και τα συνοδευτικά του εξαιρετικά !

ΥΛΙΚΑ
1 κοτόπουλο ολόκληρο ή κομμένο στα δύο
1 Ποτήρι νερού κρασί
4 – 5 σκελίδες σκόρδο
1 ντομάτα ώριμη τριμμένη στο τρίφτη
2 φύλλα δάφνης
1 κλωναράκι δενδρολίβανο
Αλάτι πιπέρι
Ελαιόλαδο

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
Έχουμε πλύνει και στραγγίξει το κοτόπουλο.Του βάζουμε αλάτι και πιπέρι.
Σε μια κατσαρόλα ρίχνουμε ελαιόλαδο να κάψει και βάζουμε το κοτόπουλο να ροδίσει από όλες τις πλευρές, προσθέτουμε το σκόρδο και σβήνουμε με το κρασί.

Όταν εξατμιστεί το αλκοόλ, ρίχνουμε την ντομάτα, την δάφνη, το δεντρολίβανο και το αδειάζουμε στη γάστρα, κλείνουμε με το καπάκι και το βάζουμε στο φουρνο στους 220 με 230 βαθμούς Κελσίου.
Μετά από μία ώρα και ένα τέταρτο περίπου, το γυρίζουμε από την άλλη μεριά να πάρει χρώμα και να μείνει με την σαλτσουλα του.
Εάν έχει πολύ ζουμακι δυναμωνουμε την θερμοκρασία για λίγη ώρα.

Αφαιρούμε το κοτόπουλο και με το πινέλο ζαχαροπλαστικής παίρνουμε ότι έχει κολλήσει στα τοιχώματα της γάστρας , σουρώνουμε το ζουμακι και το δένουμε με λίγο κορν φλάουρ ή το αφήνουμε έτσι.
Το συνόδευσα με πατάτες φούρνου επειδή αρέσει στα παιδιά, πηγαίνει όμως και με μακαρόνια ή ρύζι κούπας.

Ότι είναι σπιτικό είναι… και πιο νόστιμο
Η απόλαυση της μαγειρικής δεν τελειώνει ποτέ! Καλή επιτυχία αν δοκιμάσετε να την φτιάξετε!!
Δοκίμασε αυτή τη συνταγή και θα μας Θυμηθείς

ΠΗΓΗ: www.xrysessyntages.gr
Βόμβες Ίλτσο Γκεοργκιόφσκι: «Διάβασα σε site για την απόλυσή μου…ανύπαρκτη οργανωτικά η ομάδα…

«Απασφάλισε» ο Βορειομακεδόνας Ίλτσο Γκεοργκιόφσκι και λίγα 24ωρα μετά την απόλυσή του από την μεσσηνιακή ΠΑΕ, καθώς δηλώνει πικραμένος από τον τρόπο που του φέρθηκαν και το γεγονός ότι δεν του επέτρεψαν να δείξει τη δουλειά του και να δουλέψει  ανενόχλητος και προσηλωμένος σε συγκεκριμένο πλάνο.

Ο απερχόμενος κόουτς μίλησε λοιπόν σε τοπικά μέσα ενημέρωσης για όλα εκείνα – πρόσωπα και καταστάσεις – που τον οδήγησαν στην έξοδο πολύ νωρίτερα από τα συμφωνηθέντα με τον Γιώργο Πρασσά και δεν είπε μόνο αυτά…

Και τι δεν ανέφερε ο Βορειομακεδόνας τεχνικός…υπόνοιες για στημένα ματς, για ανύπαρκτη οργάνωση και προπονητικό κέντρο, για παρεμβάσεις στη δουλειά του, για το ύπουλο ρόλο του Γεωργούτζου-που άλλωστε κατά δική του παραδοχή ,μιλάει με τον Πρασσά και τον επηρεάζει τον Πρασσά- και ακόμα και υπόνοιες για στημένα ματς !

Η συνεργασία του 51χρονου προπονητή με την Καλαμάτα και τη διοίκηση του Πρασσά διήρκησε κάτι λιγότερο από τέσσερις μήνες. Ήταν ο τέταρτος προπονητής στη σεζόν και ήρθε σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία και, όπως σημείωσε, σε φάση κατά την οποία η διοίκηση του ξεκαθάρισε πως οι βλέψεις έχουν στραφεί στην επόμενη χρονιά αφού για τη φετινή οι στόχοι είχαν χαθεί.

«Όταν μιλούσαμε με τον κ. Πρασσά για να έρθω, μου είπαν ότι το πρωτάθλημα είναι χαμένο και να φτιάξουμε ομάδα για τον επόμενο χρόνο. Μετά από 1,5 μήνα, όλα αυτά που είπαμε, πετάχτηκαν στο νερό. Νόμιζα ότι υπήρχε πλάνο. Στην οργάνωση φαίνεται να είναι ερασιτέχνες…».

«ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑ ΣΕ SITE…»

Ξεκινώντας από την πιο πρόσφατη εξέλιξη, την απόλυσή του, ο Ίλτσο Γκεοργκιόφσκι εξέφρασε πικρία για τον τρόπο με τον οποίο έγιναν όλα. Όπως χαρακτηριστικά είπε, μέχρι και εχθές το πρωί (σ.σ. Τετάρτη) δεν έχει δεχθεί τηλεφώνημα ή οποιαδήποτε άλλη όχληση από μέλη της διοίκησης, για να του ανακοινωθεί η λύση της συνεργασίας τους κάτι που όπως τόνισε «έχει γίνει μονομερώς». Όσο για τα μαντάτα; «Διάβασα ότι φεύγω σε site, πριν το ανακοινώσει η ΠΑΕ. Κανείς δεν με έχει πάρει τηλέφωνο, ότι δεν θέλει να συνεργαστούμε άλλο, όπως συμβαίνει σε μια οργανωμένη ομάδα. Ήταν απογοητευτικός ο τρόπος».

Στο ερώτημα “ποιος ο λόγος” απαντά: «Δεν μου έχουν πει τον λόγο.…» εξηγώντας πως επί πέντε ημέρες η μοναδική επικοινωνία του με παράγοντα της διοίκησης έλαβε χώρα το περασμένο Σάββατο με τον Γιώργο Ράλλη, με τον τελευταίο να ξεκαθαρίζει πως δεν γνωρίζει ούτε τους λόγους ούτε άλλες λεπτομέρειες σχετικές με το θέμα. Ο έμπειρος κόουτς εξέφρασε την εκτίμησή του για τον κ. Ράλλη λέγοντας πως «ήταν σωστός απέναντί μου από την πρώτη μέρα».

«Η λύση της συνεργασίας έχει γίνει μονομερώς»  επανέλαβε, διευκρινίζοντας πως ο ίδιος δεν έχει πάει στα γραφεία της ΠΑΕ, δεν έχει συνεναίσει. Εκεί βρέθηκε ωστόσο ο συνεργάτης του, Βλαντιμίρ Ντιμιτρόφσκι, με τον οποίο επίσης η μεσσηνιακή ΠΑΕ έληξε τη συνεργασία της, αν και το συμβόλαιό του έληγε περίπου αυτό το διάστημα. Εξέφρασε παράλληλα την απορία του για την περίπτωση του Γιώργου Πολυμενέα.

Αν και όπως είπε δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο για την ώρα, θέλει ωστόσο να ακούσει τους λόγους και να διεκδικήσει αυτά που του αναλογούν πριν πάρει τον δρόμο της επιστροφής για την ιδιαίτερη πατρίδα του.

ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΑΝΥΠΑΡΚΤΟ ΠΛΑΝΟ

Σε μια σειρά από καταστάσεις ο Ίλτσο Γκεοργκιόφσκι διαπίστωσε χειρισμούς που θυμίζουν περισσότερο ερασιτεχνική ομάδα και όχι έναν σύλλογο επιπέδου Super League II. « Πάμε στην Κρήτη απευθείας, 15 ώρες ταξίδι για τον αγώνα. Μόνο σε δύο ματς πήγαμε μια μέρα πριν. Το γήπεδο που κάνουμε προπόνηση στα Παλιάμπελα είναι “καταστροφή”. Δύο μήνες τώρα, δουλεύουμε χωρίς να έχουμε το πρόγραμμα ανάλυσης (σ.σ. wyscout). Είναι σαν να οδηγεί κάποιος και να έχει κλειστά τα μάτια», για να συνεχίσει «Είμαστε 2,5 μήνες χωρίς προπονητή τερματοφυλάκων. Όταν υπέγραψα συμβόλαιο για 1,5 χρόνο, μετά από δύο μήνες, μου είπαν να υπογράψω πάλι, γιατί είχαν κάνει λάθος!».

«Η ομάδα λειτουργεί ερασιτεχνικά» είπε. «Δεν με άφησαν να δουλέψω όπως γνωρίζω και μπορώ, γι’ αυτό είμαι απογοητευμένος. Ξέρω τη δουλειά μου και πως πρέπει να την κάνω, αλλά δεν με άφησαν. Αν με άφηναν, θα έφερνα 5-6 παίκτες δικής μου επιλογής θα ήμασταν πρώτοι με διαφορά. Τώρα ξέρω τα δεδομενα της κατηγορίας. Εάν μου το επέτρεπαν θα ήμασταν ψηλά.»

«ΤΟΝ ΑΦΗΝΟΥΝ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΕΙ «ΜΠΟΥΡΔΕΛΟ»

Εξίσου σημαντικό το γεγονός πως στην ομάδα ασκούσε επιρροή συγκεκριμένο εξωδιοικητικό πρόσωπο το οποίο ο Ίλτσο Γκεοργκιόφσκι κατονομάζει. «Πρώτη φορά βλέπω μια ομάδα να λειτουργεί με αυτό τον τρόπο. Όλοι μιλούν στον πρόεδρο και ο καθένας του λέει αυτό που θέλει, άτομα που δεν πρέπει να τα πιστεύει,  καθώς του δίνουν λάθος πληροφορίες, του δημιουργούν μια λανθασμένη εικόνα.

Δεν μπορώ να πιστέψω πώς ένας δημοσιογράφος έχει τόση επιρροή σε μια ομάδα.

Ναι ο Σωτήρης… τον αφήνουν να το κάνει «μπ…ρδέλο» και νομίζω ότι ο πρόεδρος τον φοβάται. Δεν μπορώ να το πιστέψω όλο αυτό,  γιατί εμένα δεν μου κάνει κακό, αλλά βλάπτει την ομάδα. Κι αυτό πρέπει να το καταλάβουν όλοι, από τον πρόεδρο μέχρι τους φιλάθλους, όλοι. Γιατί αυτό που κάνει είναι κακό για την ομάδα».

 ΟΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΠΑΙΚΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΑΠΙΘΑΝΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ 

Ο Ιλτσο Γκεοργκιόφσκι έθιξε και το ζήτημα των επιλογών των ποδοσφαιριστών τόσο σε ό,τι έχει να κάνει με εκείνους που ήταν στην ομάδα όταν εκείνος ανέλαβε όσο και με εκείνους που ήρθαν μετέπειτα. Ξεκίνησε με την περίπτωση του Τζούνιορ Μπακαγιόκο τον οποίο, όπως είπε, από την αρχή του ζήτησαν να μην υπολογίζει. Σήμερα, όπως διαπιστώνει και ο ίδιος, ο εν λόγω παίκτης μοιάζει να υπολογίζεται κανονικά και δεν αποκλείεται να πάρει χρόνο συμμετοχής στην αναμέτρηση της Κυριακής με την Προοδευτική! 

«Δεν ξέρεις ποιος φέρνει παίκτες εδώ. Όταν ήρθα, κανείς δεν με ενημέρωσε ότι θα έρθουν Πανουργιάς και Μπουλλάρι. Κανονικά πρέπει να ρωτούν τον προπονητή, αν χρειάζεται παίκτες. Έχουν πάρει πέντε εννιάρια και κανέναν ακραίο», Χρησιμοποιώντας μάλιστα ως αναλογία την ομάδα της Μάντσεστερ Σίτι σημείωσε «είναι σαν να έχει πέντε Χάαλαντ και να μην έχει Ντε Μπρόινε. Δεν έχει ισορροπία σαν ομάδα.»

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί και η αναφορά του αναφορά στα όσα συνέβησαν πριν τον αγώνα με την Καλλιθέα. Όπως υποστήριξε «πριν την αναμέτρηση μου είπαν μην βάλεις να παίξει τον Ασίγκμπα και μην ρωτάς το γιατί”. Το… παρασκήνιο γύρω από την ίδια αναμέτρηση συνεχίζεται, καθώς ο κ. Γκεοργκιόφσκι επιβεβαίωσε τη φήμη που θέλει ποδοσφαιριστή να του ζητά – ώρες πριν τον αγώνα – να μην αγωνιστεί, να μείνει εκτός. «Υπήρξε… (σ.σ. αίτημα). Δεν μου είπε τον λόγο… δεν του είπα κάτι, απλά του απάντησα”εάν δεν θέλεις να παίξεις, εντάξει”.»

«ΕΙΧΑ ΤΡΕΙΣ ΗΤΤΕΣ…»

Κάνοντας τον απολογισμό του ήταν απόλυτος. «Είχα τρεις ήττες από Κηφισιά, Αιγάλεω, Καλλιθέα. Μόνο η τελευταία ήταν δική μου ήττα. Για τις άλλες πρέπει να το ψάξουμε…»

Για τον ερχομό του Αντώνη Μαυρέα ως γενικού αρχηγού και την μετέπειτα την ανακοίνωσή του στη θέση του προπονητή, ο Ίλτσο Γκεοργκιόφσκι σημείωσε πως ανατρέχοντας σε γεγονότα που προηγήθηκαν αυτής της εξέλιξης, θυμάται «όταν υπέγραφα το καινούργιο συμβόλαιο ήταν εκεί ο Μαυρέας. Δεν είμαι χαζός… Θεωρώ πως δεν με σεβάστηκαν, υποτίμησαν το έργο μου, τη δουλειά μου».

«Πρώτη φορά μου συμβαίνει κάτι τέτοιο. Να λειτουργεί με τέτοιο τρόπο μια ομάδα. Μια διοίκηση να αλλάζει σκεπτικό συνεχώς»  υπογραμμίζοντας πως αποχωρεί πικραμένος. «Πρώτη φορά βλέπω μια ομάδα να λειτουργεί με αυτό τον τρόπο. Όλοι μιλούν στον πρόεδρο κι ο καθένας του λέει αυτό που θέλει, άτομα που δεν πρέπει να τα πιστεύει καθώς του δίνουν λάθος πληροφορίες, του δημιουργούν μια λανθασμένη εικόνα.

Με την υφιστάμενη κατάσταση και τον τρόπο που αυτή τη στιγμή λειτουργεί η ομάδα «και ο Μουρίνιο να έρθει, δεν μπορεί να κάνει ομάδα!» ανέφερε χαρακτηριστικά…

ΟΙ ΠΑΙΚΤΕΣ, Η ΝΟΟΤΡΟΠΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΔΕΙΕΣ ΚΕΡΚΙΔΕΣ

Η συνέντευξη ολοκληρώθηκε με τον προπονητή να απευθύνεται στο φίλαθλο κοινό της ομάδας. Στον περίφημο κόσμο της Μαύρης Θύελλας που ωστόσο δεν είχε την ευκαιρία να δει σε όλο του το μεγαλείο αντικρίζοντας στις περισσότερες εντός έδρας αναμετρήσεις άδειες κερκίδες, αφού η προσέλευση του κόσμου ήταν και παραμένει ισχνή ως αντίδραση ενδεχομένως απέναντι στους χειρισμούς της διοίκησης που φέτος επηρέασαν καθοριστικά την όλη προσπάθεια και απομάκρυναν την ομάδα -με το ακριβό ρόστερ και το μεγάλο μπάτζετ -από τον στόχο της ανόδου. «Θέλω μόνο να τους ευχαριστήσω και ελπίζω να έρθουν καλύτερες μέρες για την Καλαμάτα. Δεν μου έδωσαν χρόνο στην ομάδα να δείξω ότι θέλω και μπορώ. Είμαι ευχαριστημένος γιατί γνώρισα φίλους και πολλούς ανθρώπους και αυτή την όμορφη πόλη.»

Ερωτηθείς για το ρίσκο που πήρε να έρθει στην Ελλάδα για λογαριασμό της Καλαμάτας και το άδοξο φινάλε είπε πως «δεν μετανιώνω για τίποτα στη ζωή μου. Είναι μια εμπειρία, που την έζησα. Δεν με άφησαν. Θα έφερνα του χρόνου 5-6 παίκτες δικής μου επιλογής και θα βγαίναμε πρώτοι με διαφορά.» Αναφερόμενος τέλος στους παίκτες, είπε πως έχουν καλά στοιχεία όμως «τους λείπει η νοοτροπία του νικητή».

ΕΜΕΙΣ ΘΑ ΛΕΓΑΜΕ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΥΡΗΣ ΘΥΕΛΛΑΣ ΝΑ ΣΟΒΑΡΕΥΤΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΑΦΗΣΕΙ ΤΙΣ…ΕΜΠΝΕΥΣΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΠΕΙΛΕΣ ΓΙΑ ΜΥΝΗΣΕΙΣ  ΝΑ ΕΞΗΓΗΣΕΙ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΟΥΝ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΓΙΑΤΙ ΔΕ ΣΤΕΡΙΩΝΕΙ ΚΑΝΕΝΑΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ. ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΔΑΕΙΣ ΚΑΙ ΑΧΡΗΣΤΟΙ ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ ΚΑΙ Ο ΓΚΕΟΡΓΚΙΟΦΣΚΙ ΚΑΙ Ο ΤΣΙΩΛΗΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΕΝΑΣ ΑΜΦΙΛΕΓΟΜΕΝΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ (Ο ΘΕΟΣ ΝΑ ΤΟΝ ΚΑΝΕΙ) ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΡΑΤΟΣ ΕΝ ΚΡΑΤΗ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ !!
Αποτίμηση των εκλογικών αποτελεσμάτων: Λιγότερη αριστερά θέλει ο κόσμος !

Αρχικά οφείλουμε να ξεκαθαρίσουμε ότι για εμάς το βασικό ζητούμενο αυτών των εκλογών ήταν η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αποδυνάμωση των λαϊκίστικων αριστερών κομμάτων (δεδομένου ότι το αντίθετο δεξιό άκρο δεν είναι πλέον πολύ επικίνδυνο εξ’αιτίας της απουσίας ναζιστών και της πολυδιάσπασης του συγκεκριμένου χώρου που αυτοαποκαλείται βλακωδώς «πατριωτικός») !

Έτσι λοιπόν νομίζουμε ότι είναι ένα σπουδαίο αποτέλεσμα η συντριβή και αποδυνάμωση του ΣΥΡΙΖΑ , όπως και η μη είσοδος του απερίγραπτου Βαρουφάκη στη Βουλή !

Από την άλλη βέβαια το ΚΚΕ είχε άνοδο, αλλά είναι ένα κόμμα που ίσως έχει φτάσει στο ανώτατο επίπεδο εκλογικής συσπείρωσης (καθώς δεν πάει το χέρι πολλών Ελλήνων να το ψηφίσει) , ενώ συγκεντρωτικά η αριστερά θα πρέπει προφανώς να έχει πάρει το εκλογικό μήνυμα «λιγότερη αριστερά» !

Από την άλλη βέβαια έχουμε και την άνοδο ενός γενικά αντιδραστικού φιλοσυριζέϊκου ΠΑΣΟΚ, πλην όμως αυτό είναι προτιμότερο από έναν πιο συσπειρωμένο και ισχυρό ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και από κρυφοφασιστικά μορφώματα σαν του Βαρουφάκη και της Κωνσταντοπούλου.

Για το τι έφταιξε και έπαθε ο ΣΥΡΙΖΑ του κάποτε “Χουντίνι” της πολιτικής Τσίπρας, τα έχουμε πει σε ανύποπτο χρόνο και πέσαμε μέσα και προσεχώς θα τα πούμε και πιο αναλυτικά….

Αλλά το άλλο μεγάλο θέμα είναι βέβαια το γιατί η Ν.Δ. του αλαζόνα  Μητσοτάκη όχι μόνο δεν είχε κυβερνητική φθορά, αλλά κέρδισε και μία μονάδα σε σχέση με τις προηγούμενες εκλογές.

Εκτιμούμε γιατί ο κόσμος θέλει πλέον σταθερότητα και όχι περιπέτειες και ψευτοεπαναστάσεις και αυτό που έχει κάνει η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι απλά να σταθεροποιήσει την οικονομία και την κοινωνία προς τα κάτω.

Αυτό βέβαια έχει και άλλη, πιο δυσάρεστη και ανησυχητική, μετάφραση και είναι και αυτό μια πραγματικότητα…Ότι δηλαδή ο Έλληνας έχει κάτσει πλέον στον καναπέ του και ανέχεται τα πάντα παθητικά.

Έτσι το γεγονός ότι είχαμε μια μικρή αύξηση στο ποσοστό συμμετοχής στις εκλογές δεν αρκεί από μόνο του για να μας δείξει έναν λαό με μαχητικότητα και όραμα για κάτι καλύτερο και ότι δεν έρχεται μπροστά μας το απολιτίκ ως κυρίαρχη στάση…

 
Μεσσηνία: Οι σταυροί προτίμησης όλων των υποψηφίων βουλευτών

Ολοκληρώθηκε η καταμέτρηση ψήφων στα κόμματα και σταυρών προτίμησης υποψηφίων βουλευτών για την Εκλογική Περιφέρεια Μεσσηνίας στο Πρωτοδικείο Καλαμάτας.

Αναλυτικά οι ψήφοι και οι σταυροί προτίμησης: 

Εγγεγραμμένοι: 191.913

Ψηφίσαντες: 100.790

Έγκυρα: 98.307

Άκυρα: 1.859

Λευκά: 624

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  43.518  44,37% 2 έδρες

ΣΑΜΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Κωνσταντίνου  43.518

ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ (ΜΙΛΤΟΣ) του Παναγιώτη  17.117

ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Δημητρίου 16.995

ΜΑΝΤΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ του Παντελή  12.397

ΓΥΦΤΕΑ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ του Δημητρίου 6.235

ΚΟΥΜΑΝΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΠΙΠΙΝΑ) του Παναγή 5.853

ΝΙΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του Ευαγγέλου 3.090

ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ  20.629  20,98 1 έδρα

ΧΑΡΙΤΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (ΑΛΕΞΗΣ) του Βύρωνα   10.896

ΜΑΚΑΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ (ΜΑΝΩΛΗΣ) του Ιωάννη 6.057

ΒΕΡΓΙΝΑΔΗ ΜΑΡΙΑ του Νικήτα 3.855

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΕΑΣ ΠΕΤΡΟΣ του Νικολάου 3.387

ΚΙΟΥΡΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (ΧΑΡΑ) του Δημητρίου 2.561

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Λάμπρου 2.515

ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΓΙΟΥΛΑ) του Αντωνίου 2.263

ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ  10.787 10,97% 1 έδρα

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Δημητρίου  4.189

ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΟΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ του Κωνσταντίνου 3.348

ΚΑΖΑΚΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ του Παναγιώτη 2.806

ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ του Αλεξάνδρου 2.208

ΠΙΕΡΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του Παναγιώτη 1.045

ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του Αντωνίου 933

ΠΩΡΟΣ ΣΠΥΡΟΣ (ΣΠΥΡΙΔΩΝ) του Γεωργίου 620

ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΚΚΕ  6.636 6,75% 1 έδρα

ΚΟΥΤΟΥΜΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Σαράντου 2.055

ΚΑΝΤΖΙΛΙΕΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του Παναγιώτη 1.754

ΧΡΗΣΤΕΑ ΣΤΕΛΛΑ του Νικολάου 1.377

ΚΟΥΚΟΥΜΗ ΕΙΡΗΝΗ του Σαράντου 1.030

ΚΟΜΠΟΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ (ΑΡΗΣ) του Γεωργίου 971

ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Γεωργίου 815

ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ του Αντωνίου 619

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 3.910 3,98%

ΒΕΡΝΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Παναγιώτη 1.054

ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ του Παντελή 1.021

ΝΕΓΡΕΠΟΝΤΗ ΑΝΝΑ του Αντωνίου 771

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του Βασιλείου 724

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του Θεοδώρου 485

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ του Αλεξάνδρου 397

ΠΕΤΡΟΜΙΧΕΛΗ ΠΑΥΛΙΝΑ- ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Βασιλείου 325

ΜΕΡΑ25  2.412 2,45%

ΔΟΥΛΑΜΗ ΠΕΤΡΟΥΛΑ του Χαραλάμπους  478

ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ (ΔΩΡΑ) του Μιχαήλ 449

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΓΙΩΤΑ) του Θεοδώρου 401

ΜΗΤΣΗ ΜΑΡΙΑ του Δημητρίου 383

ΜΠΑΚΑΣ ΙΑΣΩΝ του Δημητρίου 333

ΚΑΝΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Χρήστου 307

ΚΥΒΕΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Δημητρίου 302

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ – ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 2.050 2,07%

ΤΑΣΙΟΥΛΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ του Αλεξάνδρου 1.203

NIKH 1.973 2,01%

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Χαρίλαου 870

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του Νικολάου 588

ΠΑΠΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Ιωάννη 373

ΠΕΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ του Παναγιώτη 357

ΤΣΙΧΛΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του Σταύρου 335

ΕΝΩΝΩ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ  851 0,87%

ΛΟΥΚΑΚΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ του Κωνσταντίνου 569

ΓΙΑΝΝΕΛΟΥ ΣΟΦΙΑ του Παναγιώτη 314

ΣΟΦΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Παναγιώτη 191

ΑΝΤΑΡΣΥΑ 672 0,68%

ΚΑΤΣΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Δημητρίου 159

ΓΕΩΡΓΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ του Ηλία 139

ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ του Ιωάννου 121

ΝΙΚΟΥ ΔΟΝΑΤΟΣ του Γεωργίου 102

ΦΕΣΣΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ (ΣΥΛΒΙΑ) του Δημητρίου 94

ΚΟΣΜΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του Χρήστου 72

ΜΑΡΑΝΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Βασιλείου 50

ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ 669 0,68%

ΓΚΙΖΑ ΚΑΛΛΙΡΟΗ του Κωνσταντίνου 292

ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Βασιλείου 248

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Βασιλείου 181

ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ  668 0,68%

ΜΠΑΡΔΑΚΗ ΑΝΝΑ του Σπυρίδωνος 204

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ιωάννη 196

ΧΑΡΜΠΙΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Περικλή 131

ΤΣΑΝΤΟΥΛΗ ΗΛΕΚΤΡΑ του Γεωργίου 122

ΤΣΙΚΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Κωνσταντίνου 60

ΚΙΝΗΜΑ 21  545 0,55%

ΖΟΡΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Παύλου 310

ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΙΝΗΜΑ 471 0,48%

ΓΚΟΡΓΚΟΛΙΑ ΕΙΡΗΝΗ του Σταύρου 150

ΚΟΥΒΑΤΣΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ του Κωνσταντίνου 122

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Χριστόδουλου 111

ΝΤΡΟΥΛΙΑΣ (ΔΡΟΥΛΙΑΣ) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Νικολάου 92

ΜΠΕΝΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΓΑΒΡΙΗΛ) του Δημητρίου 32

ΠΝΟΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ-Δημήτριος Κούβελας 458 0,47%

ΚΟΥΒΕΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Αλεξίου 327

ΣΑΡΕΛΛΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του Φωτίου 234

ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΞΑΝΑ 328 0,33%

ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Παναγιώτη 173

ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ 323 0,33%

ΓΑΛΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του Αδάμ 121

ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του Σωτηρίου 107

ΚΑΖΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ του Κωνσταντίνου 46

ΜΠΕΤΣΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Κωνσταντίνου 43

ΕΑΝ…  298 0,30%

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Χαραλάμπους 171

ΤΩΡΑ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ (Τ.ΟΛ.ΜΑ) 256 0,26%

ΨΑΡΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Κωνσταντίνου 170

ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ 228 0,23%

ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Παναγιώτη 70

ΤΣΕΡΠΕΣ ΧΡΟΝΗΣ του Ευσταθίου 61

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Μιχαήλ 42

ΚΑΝΔΥΛΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του Δημητρίου 37

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Βασιλείου 33

ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του Ανδρέα 31

ΣΑΜΨΩΝΑ ΑΘΗΝΑ του Σπυρίδων 19

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΞΙΩΝ – ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ 137 0,14%

ΣΙΑΒΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Κωνσταντίνου 86

ΕΝΟΤΗΤΑ – ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΝ.Α 128 0,13%

ΛΑΜΠΡΑΚΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ του Γεωργίου 63

ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (μαρξιστικό-λενινιστικό)  119 0,12%

ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Γεωργίου 59

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ του Ευστάθιου 53

ΒΟΡΕΙΑ ΛΕΓΚΑ – ΚΡΑΜΑ 88 0,09%

ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ του Γεωργίου 28

ΖΕΠΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ιωάννη 19

ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ ΖΕΠΠΟΥ ΑΡΓΥΡΩ του Νικολάου 18

ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΚΩΝΑΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ιωάννη 14

ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Σίμου 11

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ 75 0,08%

ΛΑΖΑΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του Νικολάου 36

ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟ-ΛΕΝΙΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ 44 0,04%

ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Γεωργίου 18

ΟΑΚΚΕ-ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΚΕ 18 0,02%

ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Διονυσίου  3

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ 16 0,02%

ΣΠΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Ευστρατίου 5

 

 

 
Τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης μας και τι δείχνουν οι τάσεις

Η δημοσκόπηση των αιρετικών μας κράτησε δύο εβδομάδες και ψήφισαν ακριβώς 100 άτομα και είναι μια δημοσκόπηση όπου βέβαια δεν μπορούμε να πλησιάσουμε το ακριβές αποτέλεσμα αλλά να δούμε κυρίως ανοδικές και καθοδικές τάσεις των κομμάτων. Τα αποτελέσματα αυτής της δημοσκόπησης μπορείτε να τα βρείτε στο σύνδεσμο παρακάτω…Ότι αριθμό ψήφων βλέπετε μεταφράζεται σε ποσοστό επί τοις εκατό.

https://strawpoll.com/polls/NMnQ5VW5dn6/results

Επειδή όμως θέλαμε να κάνουμε αυτές τις τάσεις όσο πιο ξεκάθαρες και να πλησιάσουμε, αν γίνεται και όσο μπορούμε, και το τελικό αποτέλεσμα θεωρήσαμε καλό να υπολογίσουμε κατά 50 % το αποτέλεσμα της δημοσκόπησής μας και άλλο 50 % τα αποτελέσματα του πιο πρόσφατου επίσημου γκάλοπ που ήταν πριν δύο ημέρες στον ΣΚΑΪ και να υπολογίσουμε το αποτέλεσμα έτσι.

Έτσι λοιπόν προέκυψαν τα εξής αποτελέσματα:

 • ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ:                    38,5 %
 • ΣΥΡΙΖΑ                                           29,2 %
 • ΠΑΣΟΚ                                            5,5 %
 • ΚΚΕ                                                   5%
 • ΜΕΡΑ 25                                            4%
 • ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ               2,75 %
 • ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ                          2,25 %
 • ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ                 2,25 %
 • ΝΙΚΗ                                                   2 %
 • ΑΛΛΑ ΚΟΜΜΑΤΑ                            4%

Περισσεύει ένα 4,55 % το οποίο θα το θεωρήσουμε λευκά, άκυρα, καθώς και αναποφάσιστους που δεν θα πάνε τελικά να ψηφίσουν (καθώς η δημοσκόπηση του ΣΚΑΪ περιλάμβανε και τους αναποφάσιστους).

Αυτό το αποτέλεσμα μην το πάρετε βέβαια ως κάποιο δικό μας exit poll που θα βρει τα τελικά αποτελέσματα υπάρχουν όμως μερικές ξεκάθαρες τάσεις που είναι ορατές και είναι οι εξής:

 • Αυξητικές τάσεις της διαφοράς Ν.Δ. με ΣΥΡΙΖΑ
 • Πτωτικές τάσεις του ΠΑΣΟΚ
 • Πτωτικές τάσεις Ελληνικής λύσης του Βελόπουλου
 • Ανοδικές τάσεις μικρών κομμάτων όπως η Πλεύση ελευθερίας της Κωνσταντοπούλου, το ακροδεξιό Νίκη, αλλά και η Εθνική δημιουργία των Τζήμερου-Κρανιδιώτη.

Τα άλλα ποσοστά κομμάτων είναι περίπου όπως τα δίνει και η πλειοψηφία των δημοσκοπήσεων που βλέπουμε στην τηλεόραση και λογικά θα κυμανθούν κάπου εκεί…

Υπομονή λίγες ώρες και θα δούμε…Εμείς ελπίζω να σας βοηθήσαμε να βγάλατε κάποια συμπεράσματα.

 

 
Survivor Spoiler: Εκτός παιχνιδιού Μπάρτζης και Καραγκούνιας ;

Μία βόμβα έσκασε σήμερα, από τον Άγιο Δομίνικο! Τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Τάκης Καραγκούνιας και ο Νίκος Μπάρτζης, έχουν τεθεί εκτός Survivor, καθώς και οι δύο παίκτες έχουν αποχωρήσει από τα γυρίσματα και έχουν απομονωθεί από τις καλύβες τους !

Κάτι παρόμοιο είχε συμβεί και με την Κατερίνα Δαλάκα και την Ασημίνα Χατζηανδρέου, μέχρι να παρθεί η τελική απόφαση για το εάν θα φύγουν οριστικά από το παιχνίδι, ή όχι, αλλά φαίνεται πως η παραγωγή της Acun Media έχει εξοργιστεί με κάποιες κακές συμπεριφορές του Μπάρτζη και του Καραγκούνια, για αυτό και τους έθεσε προσωρινά εκτός.

Άγνωστο εάν θα συνεχίσουν στο ριάλιτι επιβίωσης  ή θα αποβληθούν οριστικά από το ριάλιτι, κάτι που θα σημάνει την επιστροφή τους στην Ελλάδα.

 
Οι ύποπτες ιδιαιτερότητες της προεκλογικής περιόδου

Αυτό που μας έχει κάνει εντύπωση σε αυτήν σε αυτή την προεκλογική εκστρατεία των κομμάτων δεν είναι τόσο όσα λέγονται από όλες τις πλευρές-και κυρίως από τα δύο κόμματα εξουσίας-αλλά όσα δεν λέγονται διότι για κάποιον λόγο δεν τολμάει να τα αγγίξει κανένας.

Ας τα πάρουμε λοιπόν με τη σειρά: Πρώτον τη μεγαλύτερη εντύπωση μας κάνει ότι ελάχιστα ακούγεται η λέξη Ουκρανία (και όταν ακούγεται είναι για να δικαιολογηθεί η φτώχεια και η ακρίβεια) παρότι εκεί εξελίσσεται ένας πόλεμος-εισβολή κρίσιμος για το μέλλον όλης της Ευρώπης και ίσως και του πλανήτη ! Σε ποιο άλλο κράτος του κόσμου-είτε δημοκρατικό είτε αυταρχικό- θα μπορούσε να συμβεί κάτι τέτοιο ;

Γιατί άραγε συμβαίνει αυτό ; Γιατί αυτός ο κτηνώδης πόλεμος που κάνει η αυταρχική ιμπεριαλιστική Ρωσία δεν περνάει ούτε στα ψηλά των Ελληνικών εκλογών ;

Εκτιμούμε διότι ο  διπρόσωπος Μητσοτάκης και ο φιλοσυριζαίος Ανδρουλάκης  δεν θέλουν να φέρουν σε δύσκολη θέση και να αποκαλύψουν τα ρωσόφιλα κόμματα της αντιπολίτευσης (ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, ΜΕΡΑ 25, Ελληνική λύση) και τις ηγεσίες τους για τα πραγματικά γεωπολιτικά πιστεύω τους !

Διότι παρότι ο Κούλης Μητσοτάκης φαινομενικά είναι με την Ουκρανία-και δεν γίνεται ένας Όρμπαν ή ένας Ερντογάν-έχει μέσα στο κόμμα του τον Ρωσόφιλο Υπ.Εξ. Δένδια, αλλά και την ισχυρή ρωσόφιλη ομάδα των Καραμανλικών και επιπλέον καθόλου δεν συγκρούεται με τη Ρωσόφιλη αστική τάξη στη χώρα μας τύπου πχ.Ιβάν Σαββίδη, Κοπελούζου κλπ.

Ομοίως στο ΠΑΣΟΚ υπάρχει από πίσω ο “κατακόκκινος Λαλιώτης, που κινεί σε μεγάλο βαθμό  τα νήματα, σε ένα κόμμα που έχει μάλιστα μεγαλύτερη αντιδυτική παράδοση από την εποχή του Σοβιετικού πράκτορα και πρώην Τροτσκιστή ιδρυτή του Ανδρέα Παπανδρέου.

Δεύτερον ελάχιστα πράγματα ακούμε από όλους αυτούς για την ανεργία που είναι ίσως το βασικότερο δεινό της Ελληνικής οικονομίας τη δεδομένη στιγμή.

Η μεν Νέα Δημοκρατία δίνει καραμπινάτα fake νούμερα για μόλις 10 με 11 % ανεργία (που κανείς σκεπτόμενος που κυκλοφορεί μέσα στην κοινωνία δεν μπορεί να πιστέψει), αλλά για κάποιο λόγο  δεν επαίρεται και πολύ προεκλογικά γι’αυτό το κατόρθωμα της μείωσής της. Για ποιόν λόγο ;

Από την άλλη παραδόξως ο ΣΥΡΙΖΑ ελάχιστα μιλάει για την ανεργία και επιπλέον ουδέποτε έχει καταγγείλει τα fake νούμερα του Μητσοτάκη. Τι φοβάται και αυτός και δεν αγγίζει αγγίζεται αυτό το τόσο κομβικό θέμα ; Υπάρχει κάποια εθνική γραμμή ;

Tρίτον βλέπουμε ότι όλοι κάνουν τις προτάσεις και τις επισημάνσεις τους για τα οικονομικά της χώρας και πως θα βελτιωθούν και το πως θα ανέβουν οι μισθοί, αλλά ελάχιστα μιλάνε για βιομηχανία και την καταστροφή της που συντελείται και για επενδύσεις στη χώρα.

Αυτό κι’αν δεν είναι καθόλου τυχαίο δεδομένου ότι η αποβιομηχάνιση και η αποεπένδυση είναι το νούμερο ένα πρόβλημα της Ελληνικής οικονομίας και συμβαίνει με τη σύμφωνη γνώμη των ηγεσιών όλων των κομμάτων εδώ και μερικές δεκαετίες !

Εύκολα μπορεί να συμπεράνει κανείς ότι αυτό τα κόμματα δεν το αγγίζουν για να μην αντιλαμβάνεται ο κόσμος που οφείλονται, μεταξύ άλλων, οι χαμηλοί μισθοί και η ανεργία.

Υπάρχουν όμως και δύο ακόμα ζητήματα που δεν αγγίζονται. Το ένα αφορά κυρίως τη Νέα Δημοκρατία και είναι η συμφωνία των Πρεσπών για την οποία δημαγωγούσε εθνικολαϊκίστικα και κινδυνολογικά και ταυτιζόταν με τους Χρυσαυγήτες με τους οποίους κατέβηκε και μαζί στα αλήστου μνήμης αηδή συλλαλητήρια.

Φυσικά η Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να το αγγίξει αυτό το θέμα, καθώς άλλωστε έχει και τα εύσημα του Ζάεφ ότι βοηθάει τη χώρα του στην Ευρωπαϊκή της πορεία, οπότε σωπαίνει ! Ούτε όμως και ο ΣΥΡΙΖΑ το χτυπάει αυτό στη Νέα Δημοκρατία, ενδεικτικό του πόσο συνεπείς δεν είναι και ότι δεν έχει αρχές ως κόμμα.

Τέλος πολύ περίεργο είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ (και τα άλλα αριστερά κόμματα) δεν χτυπάει σχεδόν καθόλου τις πολλές κακές επιδόσεις της κυβέρνησης στην αντιμετώπιση του Covid και τους τυχοδιωκτικούς χειρισμούς του Μητσοτάκη κατά την αντιμετώπιση της πανδημίας. Δεν μπορώ να σκεφτώ άλλο λόγο για να συμβαίνει αυτό πέρα το ότι αυτοί δεν θέλουν να δυσαρεστήσουν τους “ψεκασμένους” αντιεμβολιαστές και αντικαραντινιστές είτε δεξιούς, είτε αριστερούς…

Όπως καταλαβαίνεται δηλαδή η δημοκρατία μας στην Ελλάδα είναι αρκετά τραυματισμένη ώστε ακόμα και προεκλογικά φαίνεται να υπάρχουν άτυπα πρωτόκολλα για θέματα που δεν πρέπει να αγγίζονται και τις διαφωνίες τους να περιορίζονται σε πιο ανώδυνα ζητήματα και συχνά δευτερεύοντα.

 
Ο Αντώνης Σαμαράς χρωστά ένα… αεροδρόμιο στη Μεσσηνία και στην Πελοπόννησο

Από: eleftheriaonline.gr

Υπενθυμίζοντας ότι η Μεσσηνία έχασε εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ επειδή η κυβέρνηση Αντώνη Σαμαρά δεν παραχώρησε τον Αερολιμένα της Καλαμάτας μαζί με τα άλλα 14 περιφερειακά στη Fraport, περιμένουμε αύριο από τον «πεισματάρη» (σύμφωνα με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη) Μεσσήνιο πολιτικό να ανακοινώσει την επέκταση του διαδρόμου στον Αερολιμένα «Καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος».

Για να διευκολύνουμε το έργο του κ. Σαμαρά, αναδημοσιεύουμε (πεισματικά θα έλεγα) το άρθρο που αγνοούν επιδεικτικά όσοι δήθεν αγωνιούν για το μέλλον της Μεσσηνίας και της Πελοποννήσου, οι οποίοι πρότειναν στο παρελθόν να γίνει ο Αερολιμένας… διαστημική πύλη. Θα αρκούσε, όμως, να γίνει αεροπορική πύλη της Πελοποννήσου:

Ολοένα και περισσότεροι παράγοντες του τουρισμού υποστηρίζουν ότι οι ελληνικοί ταξιδιωτικοί προορισμοί πρέπει να είναι έτοιμοι να υποδεχθούν πτήσεις από τις πολυάριθμες αγορές της Αμερικής, της Ινδίας και της Κίνας. Συγκεκριμένα οι ταξιδιωτικοί προορισμοί θα πρέπει να διαθέτουν αεροδρόμια με διαδρόμους, στους οποίους θα μπορούν να προσγειωθούν και να απογειωθούν τα αεροσκάφη ευρείας ατράκτου (Boeing 747 και Airbus A380) που πετούν σε μεγάλες αποστάσεις.

Σε μια κανονική Περιφέρεια η πολιτική και η οικονομική ηγεσία θα είχε κινήσει γη και ουρανό για την προετοιμασία του Αερολιμένα “Καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος”. Στην Πελοπόννησο όμως σχεδόν κανένας δεν ασχολείται με το μήκος του διαδρόμου, που δεν ξεπερνά τα 2.750 μέτρα και άρα δεν μπορεί να εξυπηρετήσει αεροσκάφη ευρείας ατράκτου.

Σε κάθε περίπτωση, η απόφαση για τον εκσυγχρονισμό του Αερολιμένα θα ληφθεί ερήμην των Πελοποννήσιων, από ανθρώπους που ενδεχομένως δεν θα σκεφτούν ότι το Αεροδρόμιο καλείται να υπηρετήσει μεταξύ άλλων τις ανάγκες των διεθνώς γνωστών αρχαιολογικών χώρων της Ολυμπίας και των Μυκηνών. Δυνητικά, μόνο οι αρχαιολογικοί χώροι της Ολυμπίας και των Μυκηνών μπορούν να προσελκύσουν ετησίως εκατομμύρια επισκέπτες από την Αμερική, την Ινδία και την Κίνα.

Δυστυχώς όμως η Πελοπόννησος για ακόμα μια φορά κινδυνεύει να χάσει την… πτήση των εξελίξεων και να βρεθεί εκτός του νέου ταξιδιωτικού χάρτη, επειδή η ηγεσία της αδυνατεί να διεκδικήσει τα αυτονόητα.
Κλείνοντας θα επαναλάβουμε για μια ακόμα φορά ότι ο εκσυγχρονισμός του Αερολιμένα “Καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος” θα είναι ημιτελής αν δεν δημιουργηθούν πολλές νέες θέσεις στάθμευσης αεροπλάνων, και κυρίως αν δεν επεκταθεί ο διάδρομος ώστε να μπορούν να προσγειωθούν αεροσκάφη ευρείας ατράκτου.

Μόνο έτσι το Αεροδρόμιο της Καλαμάτας θα γίνει πύλη της Πελοποννήσου. Διαφορετικά θα εξυπηρετεί μόνο τις τοπικές ανάγκες και η Πελοπόννησος θα συνεχίσει να ψάχνει… λεφτόδεντρα για την κατασκευή νέων αεροδρομίων σε Τρίπολη, Σπάρτη, Άργος και Κόρινθο. Τρίβουν τα χέρια τους στην Κρήτη, που έχουν δύο αεροδρόμια εξυπηρέτησης αεροσκαφών ευρείας ατράκτου».

ΘΑΝΑΣΗΣ ΛΑΓΟΣ