26 Απριλίου 1924: Μια μεγάλη εορτή ανθεστηρίων εις τον κήπον της Εδέμ…(φωτό)

Αφιερώματα Ειδήσεις Μεσσηνία

ΠΗΓΗ: www.tharrosnews.gr

Την παραμονήν της Πρωτομαγιάς εις τον κήπον της Εδέμ η Φιλαρμονική Εταιρεία Καλαμών δίδει μίαν μεγάλην εορτήν ανθεστηρίων προς ενίσχυσιν του ταμείου της. Κατόπιν συσκέψεως κατηρτίσθη από ημερών πολυμελής οργανωτική επιτροπή ήτις εργάζεται κατά τοιούτον τρόπον, ώστε υπόσχεται εις τους συμπολίτας να παρουσιάση εις τον Kήπον της Εδέμ την εορτήν των ανθέων καθ’ ον τρόπον ακριβώς γίνεται εις την Ευρώπην.

Θα είναι πλην τούτου τόσα τα θέματα εις τον κήπον, ώστε όλοι να είναι με την εντύπωσιν ότι περνούν ώρας εις έναν κόσμον πλήρη φαντασμαγοριών, με μανδολινάτες, κονσέρτα, άνθη, χαράν, χορούς, τραγούδια, παρέλασιν αρμάτων και εμφάνισιν ακόμη των κρεμαστών κήπων της Βαβυλώνος, οίτινες θα παρουσιάσουν ένα θέαμα, θαύμα κομψότητος και χάριτος. Η οργανωτική επιτροπή διαιρεθείσα εις υποεπιτροπάς, προχωρεί εις το έργον της, ώστε τίποτε να μη μείνη ασυμπλήρωτον.

Η διακόσμησις κ.λπ.
Την διακόσμησιν του Κήπου, ήτις θα είναι πράγματι ονειρώδης, ανέλαβον οι εκ των μελών της Οργανωτικής Επιτροπής μηχανικοί Ξανθόπουλος και Κυβέλος οίτινες υπόσχονται να παρουσιάσουν εκπλήξεις. Ολόκληρον το υπόστεγον θα μεταβληθή εις μίαν τεραστίαν τεχνητήν τριανταφυλλιάν, ενώ άνθινοι κίονες θα αποτελούν ένα αρμονικώτατον σύμπλεγμα. Ο φωτισμός καθ’ όλην την έκτασιν του κήπου θα είναι πλούσιος και μοναδικός. Χιλιάδες πολυχρώμων λαμπιόνων πανταχού και κατάλληλος τοποθέτησις λαμπτήρων εις τα φυλλώματα των δένδρων θα παρουσιάζουν κάτι τι το φαντασμαγορικόν καθ’ όλην την διάρκειαν της πρωτοφανούς δια την πόλιν μας εορτής.

Φιλαρμονική ορχήστρα
Η Φιλαρμονική θα περιέλθη τας οδούς της πόλεως την 5ην μ.μ. της παραμονής της Πρωτομαγιάς και θα καταλήξη εις τον Κήπον της Εδέμ, παιανίζουσα κατά διαστήματα μέχρι και πέραν του μεσονυκτίου. Μία πλήρης μανδολινάτα εις την σκηνήν του θεάτρου και ένα κονσέρτο από πιάνο, βιολί και φλάουτο εις το βάθος του κήπου, ένθα θα υπάρχη και μπαρ, θα παιανίζουν μέχρι πρωίας, ενώ θαυμάσιον κόρο θα τραγουδή κατά διαστήματα.

Άλλαι λεπτομέρειαι
Ως σημάνη μεσονύκτιον, θα αρχίση ο ανθοπόλεμος. Άνθη άφθονα θα υπάρχουν. Κυρίαι και δεσποινίδες θα προσφέρουν ταύτα από του απογεύματος μέχρι της 9ης εσπερινής εις τους εισερχομένους, από τις 9 1/2 δε το έργον τούτο θα αναλάβη το Σώμα των προσκόπων.

Πληροφορούμεθα ότι η οργανωτική επιτροπή κρατεί μυστικήν μίαν έκπληξιν, ην θα παρουσιάση από σκηνής περί το μεσονύκτιον, ενώ ο ηλεκτρικός προβολεύς θα διοχετεύη επί της σκηνής και προς όλας τας διευθύνσεις δέσμας φωτός. Αι κανηφόροι θα παρελάσουν εις ώραν μη καθορισθείσαν εισέτι.

Ενετικοί φανοί υπερτετρακόσιοι φωτιζόμενοι δι’ ηλεκτρικών λαμπιονίων θα συμπληρούν τον ονειρώδη διάκοσμον, καταλλήλως τοποθετούμενοι.

Μόνον δια την επιτυχίαν υπερτεσσαράκοντα μέλη της Φιλαρμονικής Εταιρείας θα είναι επί της υποδοχής των προσερχομένων και θα οδηγούν αυτούς εις τα τραπέζια, παρέχοντα πάσαν ευκολίαν και επιτηρούντα την διεξαγωγήν της όλης υπηρεσίας. Τα φαγητά θα είναι άφθονα και εν ποικιλία. Κυλικείον πλουσιώτατον, εις το οποίον θα ευρίσκη κανείς ό,τι δήποτε ζητήση. Είσοδος ελεύθερη εις τον κήπον, της εορτής λαμβανούσης λαϊκόν χαρακτήρα.

Η οργανωτική επιτροπή αποβλέπουσια εις την επιτυχίαν της εορτής και όχι εις μεγάλας εισπράξεις καθώρισε τιμάς συνήθειες και λαϊκωτάτας, ώστε ολόκληρος η πόλις να δυνηθή και περάση εις τον Κήπον της Εδέμ ώρας ευχαρίστους μέσα εις την ποικιλίαν των θεαμάτων, την μουσικήν, την φαντασμαγορίαν του φωτισμού.

Υπαίθριον μπαρ
Εις το βάθος του κήπου θα υπάρχη υπαίθριον μπαρ εις το οποίον θα παιανίζη κονσέρτο από της 7ης απογευματινής μέχρι πρωίας. Κατά διαστήματα εκεί θα καίωνται πυροτεχνήματα.

Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣ
Θα εορτασθή με μεγάλην ζωηρότητα εφέτος
«ΘΑΡΡΟΣ» 30 Απριλίου 1924
Η Πρωτομαγιά εφέτος πρόκειται να εορτασθή με ζωηρότητα εντελώς ασυνήθη, δεδομένου ότι υπάρχουν πλείστα όσα κέντρα τα οποία υπόσχονται εις τους εορταστάς να τοις παρέσχουν όλα τα μέσα προς μεγαλοπρεπέστερον της εορτής των ανθέων πανηγυρισμόν. Από της πρωίας της σήμερον τα κορίτσια των συνοικιών θα εκστρατεύουν προς λεηλασίαν των κήπων δια κατασκευήν στεφάνων και στολισμόν των οικιών και καταστημάτων, από της 4ης δε απογευματινής θα αρχίση η κίνησις εις τους κήπους της πόλεως ένθα θα πανηγυρισθή η εορτή των ανθέων.

Εις τον κήπον της Εδέμ ο πανηγυρισμός θα είναι μεγαλοπρεπέστατος. Την εορτήν εκεί ως γνωστόν δίδει η Φιλαρμονική Εταιρεία προς ενίσχυσιν του Ταμείου της. Ο εσωτερικός διάκοσμος του Κήπου της Εδέμ συνεπληρώθη την χθεσινήν εσπέραν καθώς και ο φωτισμός, παρουσιάζων με το άπλετον φως και τους ενετικούς φανούς θέαμα αληθώς φαντασμαγορικόν.

Η Φιλαρμονική την 5ην μ.μ. σημαίνουσα την έναρξιν της εορτής θα περιέλθη εις τον Κήπον της Εδέμ. Η Μανδολινάτα εις κομψήν εξ ανθέων εξέδραν θα παιανίζη μέχρι πρωίας της επομένης ενώ πολλαί μουσικαί μονωδίαι και κόρο εις το βάθος το κήπου με ηλεκτρικούς προβολείς θα δίδουν όψιν αληθινής Εδέμ εις τον κήπον.

Ο ανθοπόλεμος θα αρχίση την 11ην νυκτερινήν. Τα αυτοκίνητα καταλλήλως διακοσμούμενα θα παρελάσουν εις ώραν ορισθησομένην σήμερον, ψητά, γουρουνοπούλες, μπύρα, λικέρ, ρητινίτης, κυλικείον πλουσιώτατον.

Επίσης ζωηρός θα είναι ο εορτασμός της Πρωτομαγιάς και εις τον κήπον της Αρτέμιδος, όστις κατ’ έτος συγκεντρώνει πολύν κόσμον. Και εκεί έχουν ληφθή όλα τα μέτρα ώστε οι εορτασταί να φύγον με τας καλυτέρας των εντυπώσεων.

Η ΚΙΝΗΣΙΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣ ΚΑΙ Η ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΑΝΘΕΣΤΗΡΙΩΝ
«ΘΑΡΡΟΣ» 1 Μαΐου 1924
Οι συμπολίται και οι συμπολίτιδες προϋπάντησαν χθες την νύκτα τον μήνα των Ανθέων και της χαράς με αρκετήν ζωηρότητα και κέφι, που εξεχύθη εις πίδακας ενθουσιασμού και ευθυμίας αναμέσου του πρασίνου περιβάλλοντος των διαφόρων κήπων της πόλεώς  μας. Η κίνησις των εορτασμών του Μαΐου ήρχισε πολύ προ της δύσεως του ηλίου, με πυκνάς ομάδας, εις τας οποίας αντιπροσωπεύοντο επαρκώς τόσον το άσχημον όσον και το ωραίον φύλον. Πάντες διηθύνοντο εις τους κήπους της προτιμήσεώς των, βιαζόμενοι να καταλάβουν μίαν καλήν θέσιν και να υποδεχθούν ανετώτερον τον Μάιον. Εκεί όμως όπου η συγκέντρωσις των εορταστών έτεινε να εκμηδενίση τον νόμον του αδιαχωρήτου, ήτο ο Κήπος της Εδέμ, εις τον οποίον είχεν οργανωθή η εορτή των Ανθεστηρίων υπό της Φιλομούσου Εταιρείας.

Ο διάκοσμος και η φωταγώγησις του Κήπου ήτο κάτι το ονειρώδες, κάτι που θα μείνη ανεξάλειπτον εις την μνήμην εκείνων όσοι παρευρέθησαν χθες εις την εορτήν των Ανθεστηρίων.

Εν μέσω του γραφικού και δροσοβόλου περιβάλλοντος του κήπου, η εορτή διεξήχθη με θαυμαστήν τάξιν και με εκχειλίζουσαν ευθυμίαν από όλους.

Εις τους άλλους Κήπους της πόλεως επίσης εσημειώθη ζωηρά κίνησις καθ’ όλην την νύκτα. Εις τον Κήπον της Αρτέμιδος πυκνή συγκέντρωσις κόσμου, εις τον Παράδεισον και εις τα άλλα περιβόλια.